Menu Close

Zaštita bilja I – praksa

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Zaštita bilja I – praksa
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina III
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 0 P + 65 V + 10 S
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s metodama suzbijanja štetočinja, sredstvima za zaštitu bilja i mjerama zaštite najznačajnijih štetočinja po kulturama.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1. protumačiti pojam štetočinje bilja,

2. definirati pojam zaštite bilja,

3. opisati primjenu određenih mjera zaštite bilja,

4. razlikovati sredstva za zaštitu bilja prema namjeni, otrovnosti i formulaciji,

5. objasniti značenje  pojmova u zaštiti bilja (karenca, toleranca, rezidui, rezistentnost),

6. konstruirati program zaštite određene kulture od štetočinja.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  seminari i radionice

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju vježbe i izrade seminar.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, ispiti, seminar).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Nositelj kolegija studentima odredi teme prema kojima moraju izraditi seminar u MS Word-u i u MS Power Point-u te ga prezentirati u zadanom terminu. Upute i  predložak za pisanje seminarskog rada u MS Word-u nalaze se ovdje.

1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Vježbe i seminari 2,5 1-6 Aktivno sudjelovanje na vježbama i seminarima Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Seminarski rad 2 1-6 Pisani radovi, prezentacije i izlaganja Prezentacija zadane teme u radu 30 70
Provjera znanja 1,5 1-6 Priprema za pismenu provjeru znanja Pismena provjera znanja 20 30
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Nakon izrađenog seminar u MS Word-u i u MS Power Point-u te prezentiranju istog, kao i položenom ispitu student stječe pravo na konačnu ocjenu kolegija.

Ispit sadrži pitanja iz osnovnih pojmova i obrađenog gradiva iz fitomedicine, uključujući i fitofarmaciju. Ispit ima 8 pitanja od kojih svako točno odgovoreno nosi 2 boda što je ukupno 16 bodova. Za prolaz na ispitu je dovoljan polovičan broj bodova (8 bodova).

Ocjena kolegija:

položio / položila

nije položio / nije položila

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Zaštita bilja I – praksa“

1. Maceljski, M. i suradnici (2002): Priručnik iz zaštite bilja, Zagreb.

2. Glasilo biljne zaštite (članci).

3. Glasilo biljne zaštite: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj.

4. Zakon o zaštiti bilja, Zakon o otrovima, Pravilnici iz NN.

5. Udžbenici i druga literatura o štetočinjama u poljoprivredi.

1.9.    Komentari Zaštita bilja II-praksa – nema obaveze polaganja završnog ispita

NASTAVNI MATERIJALI:
Priručnik “Štetnici biljaka i njihovo suzbijanje”

Skip to content