Menu Close

Zaštita bilja II – praksa

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Zaštita bilja II – praksa
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina III
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 2
Broj sati (P+V+S) 0 P + 75 V + 0 S
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je opisati studentima mjere integrirane zaštite hortikulturnog bilja od bolesti, kukaca i korova (štetočinje).
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1. opisati primjenu kemijskih mjera zaštite od štetočinja

2. protumačiti primjenu mehaničkih i biotehničkih mjera zaštite od štetočinja

3. objasniti mogućnosti upotrebe bioloških (ekoloških) mjera zaštite od štetočinja

4. samostalno predložiti rješenje pojedinog slučaja zaštite određene kulture od napada

štetočinja.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  vježbe  samostalni zadaci
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju vježbe. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada.

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Studenti trebaju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje stručne  prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati rad izrađen u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne prakse.

1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Vježbe 2 1-4 Aktivno sudjelovanje na vježbama Evidencija prisutnosti studenata 70 100
Domaća zadaća 0 1-4 Pisani radovi, prezentacije i izlaganja Prezentacija rada 0 0
Ukupno: 2 70 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kako bi položili ispit studenti moraju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje stručne prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati seminar izrađen u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne prakse.

Ocjena kolegija:

položio / položila

nije položio / nije položila

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Zaštita bilja II – praksa“

1. Glasilo biljne zaštite (članci).

2. Udžbenici i druga literatura o štetočinjama u poljoprivredi.

1.9.    Komentari Zaštita bilja II-praksa  – nema obveze polaganja završnog ispita
Skip to content