Menu Close

Botanika

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Botanika
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (40+20+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s građom i funkcijama biljne stanice i njezinih dijelova, osnovama histologije biljaka, anatomijom i morfologijom biljnih organa te sistematskom podjelom i obilježjima pojedinih skupina bilja (mahovina, crvotočina, preslica, paprati, golosjemenjača i kritosjemenjača).
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi dijelove biljne stanice,

2. usporediti građu i funkcije pojedinih organela,

3. klasificirati biljna tkiva prema vrsti i ulozi,

4. pripremiti preparate i koristeći tehniku mikroskopiranja analizirati anatomsku građu biljnih organa,

5. usporediti morfološka obilježja i funkcije biljnih organa,

6. utvrditi značaj procesa oprašivanja, oplodnje, rasprostranjivanja sjemenki i plodova,

7. identificirati biljne vrste odabranih porodica.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Samostalni zadaci

Terenska nastava

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1,5
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
Fotoalbum biljnih vrsta 0,5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Nikolić, T. (2017.): Morfologija biljaka. Alfa d.d., Zagreb.

2. Domac, R. (1994.): Flora Hrvatske. Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb.

3. Knežević, M. (2006.): Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

1.8. Dopunska literatura
1.Denffer D. Von, Ziegler, H. (1988.): Botanika. Morfologija i fiziologija. 2. izdanje. Školska knjiga, Zagreb.

2.Crang, R., Lyons-Sobaski, S., Wise R. (2019.): Plant Anatomy. Springer Nature Switzerland AG 2018, corrected publication 2019, (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-319-77315-5 .

3.Moore, R., Clark, W. D., Stern, K. R., Vodopich, D. (1995.): Botany. Wm. C. Brown Communications, Inc., USA.

4.Bačić, T. (2003.): Morfologija i anatomija bilja. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet Osijek.

5. Štefanić, E. (2005.): Praktikum za izvođenje vježbi iz Poljoprivredne botanike. I dio. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek

6.Nikolić, T. (2013.): Praktikum sistematske botanike – raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa d.d., Zagreb.

7.Dubravec, K. (1986.): Botanika. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

8.Nikolić, T. (2013.): Sistematska botanika – raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa d.d., Zagreb.

9.Franjić, J., Škvorc, Ž. (2010.): Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet

Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content