Menu Close

Ekologija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ekologija
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (40+0+15)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Studenti će steći temeljna znanja o ekologiji kao znanosti te o problematici kojom se ona bavi. Nadalje, steći će spoznaje o interakcijama između organizama i njihovog prirodnog okoliša te utjecaju čimbenika okoliša na raspored i rasprostiranje organizama. Naučiti će osnovne ekološke zakonitosti, kao što je kruženje tvari i protjecanje energije, što je osnova za razumijevanje izuzetno bitnog pojma intenziteta organske proizvodnje pojedinih ekoloških sustava.

Ovaj kolegij ima za cilj omogućiti studentima da steknu znanja, vještine i sposobnosti koje su im potrebne za promatranje, analizu i interpretiranje činjenica vezanih uz ekologiju te korištenje tih informacija u ostvarenju djelotvorne zaštite pojedinih organizama i njihovih staništa. Studenti će biti sposobni: opisati osnovne principe u ekologiji, objasniti odnose između živog svijeta i okoliša, utvrditi i objasniti tipove interakcija između vrsta, planirati eksperimentalni rad u ekologiji, analizirati ekološke podatke.

1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. ocijeniti ekologiju kao znanost i njene ekološke faktore,

2. valorizirati ekološke koncepte u okvirima globalnih i lokalnih promjena u okolišu,

3. argumentirati značenje očuvanja nacionalne prirodne baštine,

4. utvrditi razliku između ekologije, znanosti o okolišu, zaštiti okoliša i zaštiti prirode.,

5. utvrditi najvažnije koncepte ekologije te odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj,

6. preispitati abiotičke i biotičke čimbenike okoliša, međuodnose vrsta te protok tvari i energije kroz biološke zajednice i ekosustav,

8. argumentirano raspravljati o održivom razvoju i ulozi odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u školi/društvu,

9. samoprocijeniti znanja iz ekologije, zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja.

1.4. Vrste izvođenja nastave Seminari i radionice

Predavanja

Samostalni zadaci
1.5. Obveze studenata
Prisustvo na predavanjima od minimalno 70% što daje studentima pravo pristupanja ispitu. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi seminarski rad do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Izrada seminarskog rada – usmena prezentacija.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 3
Seminarski rad 1
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša/Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u RH, Zagreb, 1999.

2. Herceg N. (2013) Okoliš i održivi razvoj. Synopsis d.o.o., Zagreb.

1.8. Dopunska literatura
1. Scott M. (1998) Ekologija. Sysprint d.o.o., Zagreb.

2. Springer O. P. (Ur.) (2001) Ekološki leksikon. Barbat, Zagreb

3. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content