Menu Close

Fizika

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Fizika
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (30+30+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente sa zakonima, pojavama i procesima u fizici; stjecanje analitičkih, numeričkih i računskih vještina potrebnih za rješavanje problema u fizici.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. argumentirati fizikalne procese i pojave,

2. preispitati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička formulacija fizikalnog problema),

3. grafički prikazati fizikalne zakone,

4. valorizirati dobivene rezultate (analitički, grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona),

5. opravdati stečena znanja u rješavanju fizikalnih problema.

 

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Samostalni zadaci
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

 

Obavezno i redovito sudjelovanje u svim oblicima nastave. Izrada domaćih zadaća. Pisanje kolokvija (dva kolokvija u semestru).

1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1,5
Pismeni ispit 2
Aktivnost u nastavi 0,5
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Kolumbić, Z., Kozak, D. (2010.): Fizika: Podloge za studij strojarstva. Strojarski fakultet Sveučilišta u Slavonskom Brodu
1.8. Dopunska literatura
1. Matejiček, F., Semenski, D., Vnučec, Z. (2005.): Uvod u statiku sa zbirkom zadataka, Golden marketing

2. Alfirević, I., Saucha, J., Tonković, Z., Kodvanj, J. (2010.): Uvod u Mehaniku I, Statika krutih tijela, Golden marketing

3. Alfirević, I., Saucha, J., Tonković, Z., Kodvanj, J. (2010.): Uvod u Mehaniku II, Primijenjena statika, Golden marketing

4. Matejiček, F. (2019.): Kinematika sa zbirkom zadataka, 5. neizmijenjeno izdanje, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

5. Matejiček, F. (2014.): Kinetika sa zbirkom zadataka, 3. izmijenjeno izdanje, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

6. Dobrinić, J., Bonato, J. (2009.): Fizika, Pomorski fakultet u Rijeci

7. Galović, A. (2018.): Termodinamika I, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

8. Virag, Z., Šavar, M., Džijan, I. (2015.): Mehanika fluida I – Predavanja, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

9. Kulišić, P. (2012.): Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb

10. Kulišić, P. i suradnici (2012.): Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb

Skip to content