Menu Close

Geopedologija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Geopedologija
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (40+10+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovama geologije i pedogeneze te ih osposobiti za monitoring, analizu i interpretaciju osnovnih pokazatelja u tlu za potrebe inženjerstva okoliša.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. usporediti razliku između minerala i stijena,

2. valorizirati procese nastanka tla,

3. rangirati morfološka svojstva tla,

4. izmjeriti fizikalna svojstva tla,

5. izmjeriti kemijska svojstva tla,

6. rangirati tla prema načelima taksonomije.

1.4. Vrste izvođenja nastave Seminari i radionice

Predavanja

Vježbe
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 4
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Vlahović, T. (2010.): Geologija za građevinare, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split.

2. Husnjak, S. (2014): Sistematika tala Hrvatske. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

1.8. Dopunska literatura
1. Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.

2. Škorić, A (1986): Postanak razvoj i sistematika tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.

3. Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. DUZPO. Zagreb.

4. FAO-ITPS 2020. Protocol for the assessment of Sustainable Soil Management. Rome, FAO.

5. FAO and UNEP. (2021.) Global assessment of soil pollution – Summary for policy makers. Rome, FAO.

https://doi.org/10.4060/cb4827en.

6. FAO (2015): World reference base for soil resources 2014, International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps.Food and Agricultural Organisation of the United Nations, Rome.

7. FAO (2020.): Soil testing methods, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome.

8. Lončarić, Z., Rastija, D., Popović, B., Karalić, K., Ivezić, V., Zebec, V. (2014.): Uzorkovanje tla i biljke za agrokemijske i pedološke analize. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek.

Skip to content