Menu Close

Kemija okoliša

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Kemija okoliša
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (45+15+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim kemijskim načelima i procesima u okolišu te metodama kemijske analize kojima se određuju pojedine tvari i procesi u okolišu.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1.    argumentirati nastanak koordinacijske kovalentne veze u kompleksnim spojevima,

2.    povezati osnovne procese u biosferi i međudjelovanje komponenata okoliša,

3.    napisati nazive 20 osnovnih aminokiselina,

4.    klasificirati ugljikohidrate po složenosti,

5.    utvrditi ulogu lipida u membranama,

6.    procijeniti glavne izvore onečišćenja tla, vode i zraka,

7.    usporediti osnovna načela analitičkih postupaka i metoda,

8.    argumentirati prednosti i mane klasičnih i instrumentnih metoda kemijske analize,

9.    preporučiti metode i/ili postupke za kemijsku analizu najčešćih izvora onečišćenja u okolišu,

10. primijeniti kemijski račun u analizi tvari u okolišu.

1.4. Vrste izvođenja nastave Vježbe

Predavanja

Laboratorij
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pismeni ispit 2,5
Usmeni ispit 2,5
Kontinuirana provjera znanja 5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Karlson, P. (1993): Biokemija za studente kemije i medicine. VIII. izdanje. Školska knjiga, Zagreb.

2. Skoog, D.A., West, D. M., Holler, F. J (1999): Osnove analitičke kemije. I. izdanje (hrvatsko). Školska knjiga, Zagreb.

3. Sikirica, M. (2008): Stehiometrija. XX. Izdanje. Školska knjiga, Zagreb.

1.8. Dopunska literatura
1. J. Šoštarić, M. Marković, Zaštita tla i voda, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek, 2011.

2. Amić, D. (2005): Organska kemija za studente agronomske struke. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

3. Amić, D. (2005): Kemijsko računanje, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

4. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content