Menu Close

Klimatologija i klimatske promjene

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Klimatologija i klimatske promjene
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+15+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente o osnovnim parametrima mjerenja klime te učinak promjena klime na globalnu sferu, a posebno na biološku komponentu i njenu aktivnost na Zemlji.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi osnovne klimatske parametre,

2. vrjednovati osnovne pojmove iz klimatologije (vrijeme i klima, atmosfera, toplina i temperatura, voda i transformacija vode, zrak i gibanje zraka),

3. kritički prosuđivati postojanje promjena u klimi i njihov utjecaj na ekološku, biološku i ekonomsku komponentu,

4. utvrditi stupanj ranjivosti svih gospodarskih sektora,

5. procijeniti značaj i aktivnosti koje se provode u pogledu ublažavanja klimatskih promjena.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Samostalni zadaci

 

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje prisustvovanje na  predavanjima te polaganje gradiva iz kolegija putem parcijalnih pismenih provjera znanja  i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave, a pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 2
Seminarski rad 1
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.        Penzar, I., Penzar, B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb
1.8. Dopunska literatura
1.Penzar, I., Penzar, B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb

2.Penzar, B. i sur. (1996): Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i Hrvatsko meteorološko društvo, Zagreb

3.Branković, Č. (2014): Klima i klimatske promjene. Matematičko-fizički list, vol. LXIV, pp.152+162

4.Radni nastavni materijali

5.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Prilagodbe klimatskim promjenama

Skip to content