Menu Close

Matematika

OPĆE INFORMACIJE                                        
Naziv kolegija Matematika
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (45+15+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s temeljnim matematičkim znanjima, razviti logično mišljenje i zaključivanje, usvojiti matematičke metode, steći sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema kako bi pristupnici lakše razumjeli i rješavali probleme vezane za svoju djelatnost. Stjecanje znanja i vještina za korištenje matematičkih metoda i modela u rješavanju poslovnih problema te u inženjerskim istraživanjima.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Preduvjeti za upis propisani su Statutom, te Pravilnikom o studiju i studiranju.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. utvrditi i riješiti matematički problem iz područja elementarne matematike i temelja matematičke analize,

2. matematički modelirati različite situacije i procese iz područja primjene matematike u poslovnim problemima.

 

Pojedinačni ishod učenja:

1. odabrati skupovne operacije i njihova svojstva,

2. analizirati i obraditi primjenu funkcija jedne i više varijabli u inženjerskim problemima,

3. utvrditi osnovne pojmove matričnog računa i primijeniti matrični račun u rješavanju sustava linearnih jednadžbi,

4. opravdati primjenu diferencijalni i integralnih računa u fizikalnim i inženjerskim problemima,

5. analizirati i obraditi primjenu diferencijalnih jednadžbi u fizikalnim i inženjerskim problemima,

6. procijeniti primjenu osnovnog gospodarskog računa kod niza matematičko inženjerskih problema,

7. preporučiti razne modele amortizacije zajmova uz primjenu dekurzivnog i anticipativnog načina obračuna.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Samostalni zadaci
1.5. Obveze studenata
Sukladno pravilniku o studiju i studiranju studenti su dužni redovito prisustvovanje na predavanjima i vježbama. Aktivno sudjelovati u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina). U slučaju nedolaženja na nastavu studentu će se uskratiti pravo pristupanja ispitu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 3
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 4
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Z. Pavić: Matematika za inženjere I, udžbenik sa zbirkom zadataka, E-sadržaji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Osijeku 2008.

2. Z. Pavić: Matematika za inženjere II, udžbenik sa zbirkom zadataka, E-sadržaji Strojarskog fakulteta u Slav. Brodu, Sveučilište u Osijeku 2008.

1.8. Dopunska literatura
1. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Danjar, Zagreb, 1995.

2. V. Halusek, B. Radišić, M. Špoljarić: Primjena matematike u gospodarstvu, udžbenik, 1. izdanje, Veleučilište u Požegi, Požega, 2017.

Skip to content