Menu Close

Opća kemija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Opća kemija
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 75    (60+15+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama kemije i kemijskog računa.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1.    napisati elektronsku konfiguraciju pojedinog atoma i njegovog najčešćeg iona,

2.    predvidjeti vrste kemijskih veza u molekulama,

3.    odabrati način neutralizacije pojedine kiseline i/ili baze,

4.    utvrditi oksidacijske brojeve atoma u molekulama,

5.    kritički prosuditi svojstva pojedinih elemenata s obzirom na njihov položaj u periodnom sustavu elemenata,

6.    usporediti svojstva različitih stanja tvari,

7.    argumentirati čimbenike koji utječu na brzinu kemijske reakcije,

8.    klasificirati najvažnije organske spojeve prema funkcionalnim skupinama,

9.    povezati kemijski račun s temeljnim kemijskim principima,

odrediti stehiometrijske koeficijente sudionika reakcije računanjem po kemijskoj jednadžbi.

 

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Laboratorij
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pismeni ispit 3
Usmeni ispit 3
Kontinuirana provjera znanja 6
UKUPNO: 6
1.7. Obvezna literatura
1. Filipović, I., Lipanović, S. (1995): Opća i anorganska kemija. IX. Izdanje. Školska knjiga, Zagreb.

2. Sikirica, M. (2008): Stehiometrija. XX. Izdanje. Školska knjiga, Zagreb.

1.8. Dopunska literatura
1. Amić, D. (2006): Izabrana predavanja iz opće, anorganske i organske kemije za studente stručnog studija. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku. (interni rukopis)

2. Amić, D. (2005): Organska kemija za studente agronomske struke. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

3. Amić, D. (2005): Kemijsko računanje, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

4. nastavni materijali

Skip to content