Menu Close

Osnove strojarstva

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Osnove strojarstva
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (30+30+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi ovog kolegija su:

-upoznati studente s tehnikom kao sastavnicom materijalne kulture te osvijestiti primjenu u biotehničkom području kao oblik odgovornog pristupa s obzirom na održivi razvoj;

-usvajanje znanja i vještina komuniciranja u inženjerstvu primjenom tehničke dokumentacije;

-upoznati studente sa općim strojarstvom (elementima konstrukcija u strojevima, aparatima i uređajima) na razini razumijevanja, analize i primjene funkcija i funkcionalnosti tehničkih sustava u biotehničkom području usmjerenim na održivi razvoj;

-omogućiti studentima razumijevanje zakonitosti gradbene strukture, materijalnih i geometrijskih značajki  elemenata konstrukcija, podsklopova i sklopova te njihove funkcije i funkcionalnosti pogonskih i gonjenih strojeva kao tehničkih sustava;

-usvojiti osnovne principe i mjere samozaštite, sigurnosti u radu, kao i norme zaštite okoliša kod rukovanja i primjene složenih tehničkih sustava.

1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. kritički prosuđivati ulogu tehnike i značajke tehničkih artefakata u funkciji odgovornog ponašanja s obzirom na održivi razvoj,

2. odabrati tehničku dokumentaciju u inženjerskom komuniciranju,

3. kritički prosuđivati funkcije i funkcionalnosti elemenata konstrukcija u tehničkim sustavima koji se primjenjuju u biotehničkom području,

4. argumentirati proračun i oblikovanje na karakterističnim primjerima geometrijskih i materijalnih značajki konstrukcijskih elemenata iz programskog sadržaja predmeta,

5. vrjednovati funkciju i funkcionalnost pogonskih i gonjenih strojeva kao tehničkih sustava,

6. preporučiti tehnička sredstva, pomagala i uređaje u skladu s ciljem održivog razvoja i zaštite ljudi i okoliša.

1.4. Vrste izvođenja nastave Vježbe

Predavanja

Samostalni zadaci
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, obvezni samostalni radovi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

 

Obavezno i redovito sudjelovanje u svim oblicima nastave. Izrada domaćih zadaća kao samostalnih radova. Pisanje kolokvija (tri kolokvija u semestru).

1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 4
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Karl-Heinz Decker (2006.): Elementi strojeva, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb

2. Opalić, M., Kljain, M.,Sebastijanović, S.(2003.): Tehničko crtanje, Zrinski, Čakovec

3. Kljain, M., Opalić, M. (2010.): Inženjerska grafika, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

4. Kljajin, M.,Ivandić. Ž., Karakašić, M. (2018.): Elementi strojeva: zbirka projektno-konstrukcijskih zadataka, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

5.Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I.(2011.): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek

1.8. Dopunska literatura
1. Križan, B., Franulović, M., Zelenika, S. (2012.): Konstrukcijski elementi, Zbirka zadataka, Sveučilište u Rijeci, Rijeka

2. Nikšić, M., Đuranović, S. (2017.): Strojarstvo – osnove teorije, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

3. Sirvastava, A.,K. (2005.): Engineering Principles of Agricultural Machines

4. Čatić, I. (2003.): Tehnika, temelj kulture, Graphis, Zagreb

5. De Bono, E.(2005): Povijest izuma, Marjan tisak, Split

6. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.(2005.): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek

Skip to content