Menu Close

Uvod u ekoinženjerstvo

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Uvod u ekoinženjerstvo
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+15+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovnim pojmovima bitnim za studij te razlozima zbog kojih se ekoinženjerstvo razvilo kao znanstvena disciplina.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1. rangirati probleme u okolišu u skladu s čovjekovim djelovanjem,

2. opravdati načelo održivog razvitka i međusobni odnos sastavnica okoliša, gospodarstvo i društvo,

3. procijeniti ciljeve znanstvene discipline ekoinženjerstvo i njihove važnosti za razvoj ekotehnologija,

4. rangirati različite tipove onečišćenja i mogućnosti njihove kontrole,

5. vrjednovati načelo prevencije u ekoinženjerskoj praksi i zakonskoj regulativi u području zaštite okoliša,

6. predvidjeti probleme onečišćenja vode, zraka i tla uzrokovane unosom onečišćujućih tvari iz različitih izvora.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Samostalni zadaci

 

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi seminarski rad kojim će na kritičan način obraditi zadanu temu, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,5
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.Herceg, N. Okoliš i održivi razvoj, Synopsis d.o.o., Zagreb, 2013.
1.8. Dopunska literatura
1. Springer, D., Springer, O.P., Otrovani modrozeleni planet, Meridijan Zagreb, 2008.

2. Sofilić, T. Onečišćenje i zaštita tla, 2014, interna skripta Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, 2014.

3. Gupta, R.S. Enviromental engineering and science, An introduction, Goverment institutes, SAD, 1997.

4. Dobrović, S., Schneider, D. R. Energija iz otpada, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2010.

5. Cornwell, D. Introduction to enviromental engineering, WCB/McGraw-Hill, Singapur, 1998.

Skip to content