Menu Close

Zaštita prirode i okoliša

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Zaštita prirode i okoliša
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+0+15)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je osposobiti studente za mogućnost razvoja argumentiranog mišljenja o temeljnim pojmovima iz zaštite prirode i okoliša te ih osposobiti za razumijevanje i ocjenjivanje utjecaja čovjeka na ekosferu. Osim toga, cilj je osposobiti studente za usporedbu i rangiranje pojedinih kategorija zaštite prirode i zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. kritički prosuđivati problematiku zaštite prirode i okoliša u zemlji i svijetu,

2. preporučiti načela izrade ekoloških studija,

3. vrjednovati učinke integrirane zaštite u zaštićenim objektima prirode,

4. usporediti metode gospodarenja i zaštite tla i vode,

5. ocijeniti postupke sanacije degradiranih staništa,

6. usporediti metode gospodarenja životinjskim vrstama.

1.4. Vrste izvođenja nastave Seminari i radionice

Predavanja

 
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi seminarski rad do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 2,5
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1. Herceg, NevenkoŠiljeg, MarioStanić-Koštroman, Svjetlana(2018): Čovjek i okoliš, Knjižara UM, Zagreb

2. Jadran Antolović, Maja Pleskalt, Zoran Šikić (2018): Zaštita prirode, Naklada Lijevak

1.8. Dopunska literatura
1. Delort R., Walter F. (2002) Povijest europskog okoliša. Barbat, Zagreb.

2. Grupa autora (1961) Zaštita prirode u Hrvatskoj,  Zavod za zaštitu prirode, Zagreb

3. Springer P., Springer D. (2008) Otrovani modrozeleni planet. Meridijani, Zagreb

4. Grupa autora (2004) Crveni popis ugroženih biljaka i životinja, Drž.uprava za zaš.prirode, Zagreb

5. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content