Menu Close

Zoologija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Zoologija
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (45+10+5)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Steći znanje iz osnovnih osobitosti životinjskog carstva kao i usvojiti pojmove iz opće zoologije koji su važni pri shvaćanju i razumijevanju evolucije, sistematike, morfologije životinja, te ekološkim i etološkim razlikama između njih. Važnost životinjskog carstva pri procesima kruženja tvari i energije, te važnost životinjskih skupina u održivim i stabilnim biotipovima omogućiti će studentima razumijevanje pri proučavanju i daljnjem studiranju i radu.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. prosuditi značaj i dokaze evolucije,

2. valorizirati sistematiku i taksonomiju životinja,

3. utvrditi određene taksone životinja,

4. utvrditi opće pojmove iz zoologije,

5. usporediti građi organskih sustava po skupinama životinja,

6. zaključiti vezu između životinjskih skupina i biotopa.

1.4. Vrste izvođenja nastave Seminari i radionice

Predavanja

Vježbe
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 4
Seminarski rad 1
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Matoničkin, I., Erben, R. (2002.): Opća zoologija. Školska knjiga, Zagreb.

2. Treer T., Tucak Z. (2004): Agrarna zoologija. Školska knjiga, Zagreb

1.8. Dopunska literatura
1. Oštrec, Lj. (1998.): Zoologija – štetne i korisne životinje u poljoprivredi. Zrinski, Čakovec.

2. Dorit R. L., Walker W. F., Barnes R. D. (1991): Zoology. Saunders College Publishing, Philadelphia

3. Hickman, C., Keen, S., Eisenhour, D., Larson, A., I’Anson H. (2020): Integrated Principles of Zoology, McGrew-Hill, NY

4. Treer T., Odak T., Piria M. (2001): Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja. Agronomski fakultet, Zagreb

5. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content