Menu Close

Poljoprivredna botanika

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Poljoprivredna botanika
Studijski program Stručni prijediplomski studij Bilinogojstvo smjer Holtikultura
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 45P+ 30V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s građom i funkcijama biljne stanice i njezinih dijelova, osnovama histologije biljaka, anatomijom i morfologijom biljnih organa te sistematikom bilja s posebnim osvrtom na odabrane porodice.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

  1.  nabrojati dijelove biljne stanice
  2. objasniti građu i funkcije pojedinih organela
  3. usporediti vrste i uloge biljnih tkiva
  4. razlikovati anatomska i morfološka obilježja biljnih organa
  5. opisati procese oprašivanja, oplodnje, rasprostranjivanja sjemena i plodova
  6. determinirati i imenovati pet biljnih vrsta odabranih porodica značajnih u poljoprivredi.
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

vježbe

 samostalni zadaci

mentorski rad

ostalo

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Studenti su dužni izraditi herbarij do zadanog roka, u protivnom neće dobiti potpis iz kolegija.

1.6.    Praćenje[1] rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Domaća zadaća 1 1-6 Izrada herbarija Ocjena herbarija i determinacije biljnih vrsta 5 10
Periodična provjera znanja 2,5 1-6 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2Kolokvij 3
45 90
Završni ispit ** 3,5 1-6 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 45 90
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Polaganje parcijalnih ispita

Ispit se sastoji od tri parcijalna ispita: prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Citologije i Histologije, drugi parcijalni ispit pitanja iz Građe i funkcije vegetativnih i generativnih biljnih organa, a treći parcijalni ispit pitanja iz Sistematike bilja. Kako bi pristupio drugom parcijalnom ispitu, student mora prvo položiti prvi, a trećem parcijalnom ispitu može pristupiti nakon položena prva dva. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se do 60  minuta.

Svaki parcijalni ispit sadrži 4 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
19 – 20 Izvrstan (5) A
16 – 18 Vrlo dobar (4) B
13 – 15 Dobar (3) C
10 – 12 Dovoljan (2) D,E
  0 – 9 Nedovoljan (1) F, FX

Konačna ocjena kolegija je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita i ocjene herbarija i determinacije biljnih vrsta koja čini 10% konačne ocjena

Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili parcijalne ispite tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Kada polože pisani dio završnog ispita, mogu pristupiti njegovom usmenom dijelu. Ukoliko i na njemu ostvare pozitivnu ocjenu, aritmetičkoj sredini ovih dviju ocjena, pribraja se ocjena iz herbarija i determinacije vrsta koja čini 10%  konačne ocjene te su u cijelosti položili završni ispit. Studenti koji su položili pisani dio, a nisu pristupili usmenom dijelu završnog ispita biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan (1). Pisani dio završnog  ispita piše se 60 minuta, a usmeni dio može trajati do 30 minuta po studentu.

Pisani dio završnog ispita sadrži 6 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
27 – 30 Izvrstan (5) A
23 – 26 Vrlo dobar (4) B
19 – 22 Dobar (3) C
15 – 18 Dovoljan (2) D,E
  0 – 14 Nedovoljan (1) F, FX
1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Poljoprivredna botanika“

1. Dubravec, K. (1986): Botanika. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2. Bačić, T. (2003): Morfologija i anatomija bilja. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,

Pedagoški fakultet Osijek.

3. Denffer D. Von & Ziegler, H. (1988): Botanika. Morfologija i fiziologija, 2. izdanje. Školska

knjiga, Zagreb.

4. Štefanić, E. (2005): Praktikum za izvođenje vježbi iz Poljoprivredne botanike. I dio. Sveučilište J.

J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek.

5. Domac, R. (1994): Flora Hrvatske. Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb.

6. Štefanić,E. (2002): Virtualni botanički vrt. On line – Praktikum.

Skip to content