Menu Close

Povrćarstvo – praksa

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Povrćarstvo – praksa
Studijski program Stručni prijediplomski studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina II
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 0+75+0
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Savladavanjem modula studenti bi morali znati koje  povrtlarske   kulture se danas uzgajaju i na koje načine, te koje su prednosti, a koji nedostaci pojedinih uzgojnih sistema.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. Prepoznavanje pojedinih povrtlarskih kultura
2.  Postavljanje proizvodnje presadnog  materijala
3. Presađivanje presadnica na stalno mjesto i praćenje razvoja
4. Primjena pravodobne zaštite protiv određenih štetnika i bolesti
5. Organizacija višegodišnjeg plodoreda za određene povrtlarske kulture
6. razlikovanje i primjena  supstrata  za proizvodnju presadnica povrća
7. Praćenje faza razvoja presadnica i uočavanje određenih problema koji se mogu javiti prilikom proizvodnje različitih vrsta presadnicA
9. Pikiranje i presađivanje presadnica na stalno mjesto i praćenje razvoja istih
10.Vidjeti razne metode obrade tla i primjena istih
11.Uočavanje problema koji se mogu javiti prilikom uzgoja u zaštićenom prostoru i na otvorenom
12.Upoznati različite vrste  zaštićenih prostora, prednosti i nedostatke pojedinih
1.4.    Vrste izvođenja nastave  vježbe  samostalni zadaci
1.5.    Obveze studenata
Prisustvovanje na 70% predavanja, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Vježbe 2,5 1-12 Aktivno sudjelovanje na vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 20%
Terenski rad, aktivnosti na praktičnoj nastavi, pisani radovi, prezentacije i izlaganje 3,5 1-12 Samostalan rad Aktivnost, prezentacija i izlaganje 50% 80%
Ukupno: 6 50% 100%
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
P-položio
1.8.     Popis literature
Povrćarstvo:
Lešić, R. i sur. (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec
Matotan, Z. (2004): Suvremena proizvodnja povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb
Parađiković, N.(2002):Opće i specijalno  povrćarstvo, PFOS, Osijek
1.9.    Komentari Nema obveze polaganja završnog ispita
Skip to content