Menu Close

Kineziološka kultura II

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Kineziološka kultura II
Studijski program Sveučilišni prijediplomski studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 1
Broj sati (P+V+S) 30    (0+30+0)
1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Temeljni cilj predmeta je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesnog vježbanja, usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja te omogućiti stjecanje novih, kojima će se potaknuti i osposobiti studente za samostalno cijeloživotno planiranje i provođenje raznovrsnih procesa vježbanja, te stvoriti naviku za zdravim načinom života. Posebni ciljevi su adekvatnim kineziološkim operatorima zadovoljiti potrebe studenata za kretanjem, stvaranje navike svakodnevnog vježbanja i unapređenje zdravlja, upoznavanje s primjenama različitih vrsta sportskih sadržaja i osnovnim principima vježbanja čime će se uvećati njihovi adaptivni i stvaralački potencijali za izradu jednostavnih programa individualnog vježbanja.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1.    valorizirati utjecaj redovitog vježbanja u svrhu očuvanja zdravlja i poboljšanja kvalitete života,

2.    sastaviti plan vježbi za pojedine mišićne grupe i sustave,

3.    izabrati opcije vježbi za vlastiti trening motoričkih i funkcionalnih sposobnosti,

4.    preispitati principe vježbanja u različitim sportskim sadržajima,

5.    procijeniti efekte transformacijskog procesa,

6.odabrati kretne i tehničke strukture za vrijeme igre.

1.4. Vrste izvođenja nastave Vježbe  
1.5. Obveze studenata
Obveze studenata su prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave. U dogovoru s predmetnim nastavnikom obveze o prisutnosti na nastavi se reguliraju i putem dodatnih aktivnosti.

Mogućnosti dodatnih aktivnosti; prisutnost na nastavi u obliku demonstratora vježbi; kategorizirani sportaš prema HOO; član natjecateljske Sveučilišne ekipe; sudionik sportskih natjecanja u organizaciji Sveučilišta i Sportske udruge studenata UNISB. Studenti koji ne ostvare uvjet, isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
UKUPNO: 1
1.7. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjiva rada nema.
1.8. Obvezna literatura
1. Sivrić, H. (2013). Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata. Udžbenik Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

2. Sivrić, H. i Rukavina D. (2020). Kuglanje u nastavi u visokom obrazovanju. Veleučilište u Slavonskom Brodu. Web izdanje.

Skip to content