Menu Close

Uvod u ekoinženjerstvo

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Uvod u ekoinženjerstvo
Studijski program Sveučilišni prijediplomski studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Prva (I)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+15+0)
1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovnim pojmovima bitnim za studij te razlozima zbog kojih se ekoinženjerstvo razvilo kao znanstvena disciplina.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1. rangirati probleme u okolišu u skladu s čovjekovim djelovanjem,

2. opravdati načelo održivog razvitka i međusobni odnos sastavnica okoliša, gospodarstvo i društvo,

3. procijeniti ciljeve znanstvene discipline ekoinženjerstvo i njihove važnosti za razvoj ekotehnologija,

4. rangirati različite tipove onečišćenja i mogućnosti njihove kontrole,

5. vrjednovati načelo prevencije u ekoinženjerskoj praksi i zakonskoj regulativi u području zaštite okoliša,

6. predvidjeti probleme onečišćenja vode, zraka i tla uzrokovane unosom onečišćujućih tvari iz različitih izvora.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Samostalni zadaci

 

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi seminarski rad kojim će na kritičan način obraditi zadanu temu, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,5
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Polaganje kolokvija

Ispit se sastoji od tri kolokvija: prvi kolokvij sadrži pitanja iz Upravljanja okolišem i onečišćenja zraka, drugi kolokvij pitanja iz Onečišćenja vode, a treći kolokvij pitanja iz Onečišćenja tla. Kako bi pristupio drugom kolokviju, student mora prvo položiti prvi, a trećem kolokviju može pristupiti nakon položena prva dva. Kolokviji tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki kolokvij piše se do 60  minuta.

Svaki kolokvij sadrži 5 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

 

Ukupan broj bodova Ocjena
23 – 25 Izvrstan (5)
20 – 22 Vrlo dobar (4)
17 – 19 Dobar (3)
13 – 16 Dovoljan (2)
  0 – 12 Nedovoljan (1)

 

Konačna ocjena predmeta je aritmetička sredina ocjena svih triju kolokvija i seminarskog rada koji čini 10% konačne ocjene.

 

Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili kolokvije tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Kada polože pisani dio završnog ispita, mogu pristupiti njegovom usmenom dijelu. Ukoliko i na njemu ostvare pozitivnu ocjenu, aritmetičkoj sredini ovih dviju ocjena, pribraja se ocjena iz seminara koji čini 10% konačne ocjene te su u cijelosti položili završni ispit.

Studenti koji su položili pisani dio, a nisu pristupili usmenom dijelu završnog ispita biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan (1). Pisani dio završnog  ispita piše se 60 minuta, a usmeni dio može trajati do 20 minuta po studentu.

Pisani dio završnog ispita sadrži 10 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

 

Ukupan broj bodova Ocjena
44 – 50 Izvrstan (5)
37 – 43 Vrlo dobar (4)
31 – 36 Dobar (3)
25 – 30 Dovoljan (2)
  0 – 24 Nedovoljan (1)
1.8. Obvezna literatura
1.Herceg, N. Okoliš i održivi razvoj, Synopsis d.o.o., Zagreb, 2013.
1.9. Dopunska literatura
1. Springer, D., Springer, O.P., Otrovani modrozeleni planet, Meridijan Zagreb, 2008.

2. Sofilić, T. Onečišćenje i zaštita tla, 2014, interna skripta Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, 2014.

3. Gupta, R.S. Enviromental engineering and science, An introduction, Goverment institutes, SAD, 1997.

4. Dobrović, S., Schneider, D. R. Energija iz otpada, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2010.

5. Cornwell, D. Introduction to enviromental engineering, WCB/McGraw-Hill, Singapur, 1998.

Skip to content