Menu Close

Primijenjena fitopatologija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Primijenjena fitopatologija
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (40+5+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s abiotičkim i biotičkim uzročnicima bolesti, fazama patogeneze i simptomatologijom te najznačajnijim gljivičnim bolestima glavnih drvenastih biljnih vrsta.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. klasificirati uzročnike bolesti drvenastih biljaka,

2. prosuditi značajke biljnih patogena,

3. usporediti faze patogeneze,

4. razlikovati simptome najznačajnijih bolesti glavnih drvenastih biljnih vrsta,

5. povezati biologiju i štete koje uzrokuju patogeni najznačajnijih bolesti glavnih drvenastih biljnih vrsta,

6. preporučiti moguće mjere zaštite od pojedinih bolesti.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

 
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1. Glavaš, M. (1996.): Osnove šumarske fitopatologije. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.

2. Glavaš, M. (1999.): Gljivične bolesti šumskoga drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.

1.8. Dopunska literatura
1. Wayne A. Sinclair, Howard H. Lyon (2005): Diseases of Trees and Shrubs, 2nd edn. Ithaca, NY, USA: Cornell     University Press (www.cornellpress.cornell.edu)

2. Parthasarathy, S., Thiribhuvanamala, G., Muthulakshmi, P., Angappan, K. (2021): Diseases of Forest Trees and their Management, CRC Press, Narendra Publishing House, New Delhi

3. Glasilo biljne zaštite (članci).

4. Članci u relevantnim znanstvenim časopisima.

5. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija. Agronomski fakultet, Zagreb

6. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content