Menu Close

Primijenjena fitopatologija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Primijenjena fitopatologija
Studijski program Sveučilišni prijediplomski studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (40+5+0)
1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s abiotičkim i biotičkim uzročnicima bolesti, fazama patogeneze i simptomatologijom te najznačajnijim gljivičnim bolestima glavnih drvenastih biljnih vrsta.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. klasificirati uzročnike bolesti drvenastih biljaka,

2. prosuditi značajke biljnih patogena,

3. usporediti faze patogeneze,

4. razlikovati simptome najznačajnijih bolesti glavnih drvenastih biljnih vrsta,

5. povezati biologiju i štete koje uzrokuju patogeni najznačajnijih bolesti glavnih drvenastih biljnih vrsta,

6. preporučiti moguće mjere zaštite od pojedinih bolesti.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

 
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Polaganje kolokvija

Ispit se sastoji od dva kolokvija: prvi kolokvij sadrži pitanja iz opće fitopatologije, drugi kolokvij pitanja iz specijalnog dijela koji se odnosi na najznačajnije gljivične bolesti glavnih drvenastih biljnih vrsta. Kako bi pristupio drugom kolokviju, student mora prvo položiti prvi. Kolokviji tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki kolokvij piše se do 60 minuta.

Svaki kolokvij sadrži 20 pitanja koja se vrednuju s najviše 1 boda te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

 

Ukupan broj bodova Ocjena
19 – 20 Izvrstan (5)
16 – 18 Vrlo dobar (4)
13 – 15 Dobar (3)
10 – 12 Dovoljan (2)
  0 – 9 Nedovoljan (1)

 

Konačna ocjena predmeta je aritmetička sredina ocjena oba kolokvija.

 

Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili kolokvije tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Kada polože pisani dio završnog ispita, mogu pristupiti njegovom usmenom dijelu. Ukoliko i na njemu ostvare pozitivnu ocjenu, aritmetička sredina ovih dviju ocjena predstavlja konačnu ocjenu te su u cijelosti položili završni ispit. Studenti koji su položili pisani dio, a nisu pristupili usmenom dijelu završnog ispita biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan (1). Pisani dio završnog  ispita piše se 60 minuta, a usmeni dio može trajati do 30 minuta po studentu.

Pisani dio završnog ispita sadrži 30 pitanja koja se vrednuju s najviše 1 boda. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

 

Ukupan broj bodova Ocjena
27 – 30 Izvrstan (5)
23 – 26 Vrlo dobar (4)
19 – 22 Dobar (3)
15 – 18 Dovoljan (2)
  0 – 14 Nedovoljan (1)
1.8. Obvezna literatura
1. Glavaš, M. (1996.): Osnove šumarske fitopatologije. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.

2. Glavaš, M. (1999.): Gljivične bolesti šumskoga drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.

1.9. Dopunska literatura
1. Wayne A. Sinclair, Howard H. Lyon (2005): Diseases of Trees and Shrubs, 2nd edn. Ithaca, NY, USA: Cornell     University Press (www.cornellpress.cornell.edu)

2. Parthasarathy, S., Thiribhuvanamala, G., Muthulakshmi, P., Angappan, K. (2021): Diseases of Forest Trees and their Management, CRC Press, Narendra Publishing House, New Delhi

3. Glasilo biljne zaštite (članci).

4. Članci u relevantnim znanstvenim časopisima.

5. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija. Agronomski fakultet, Zagreb

6. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content