Menu Close

Projektiranje i upravljanje biološkim resursima primjenom računalne tehnologije

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Projektiranje i upravljanje biološkim resursima primjenom računalne tehnologije
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (30+20+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je primjenom posebnih informacijskih sustava, računalnih tehnologija i povezanih baza podataka studentima omogućiti projektiranje i upravljanje biološkim resursima.

Upravljanjem podatcima između prostorno raspoređenih objekata, djelatnosti i događaja korištenjem informacijskih sustava i programskih rješenja (npr. GIS i drugi slični programski sustavi) omogućuje se praćenje i nadzor ljudskih aktivnosti i prirodnih pojava u prostoru u cilju ekološki održivog razvoja.

1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi informacijske sustave i programska rješenja (npr. GIS i drugi slični programski sustavi)  za projektiranje i upravljanje biološkim resursima,

2. odabrati elemente procesa i sustava u prostoru,

3. valorizirati parametare projektnog rješenja za objekte, djelatnosti i događaje u prostoru u odnosu na biološke resurse,

4. procjeniti stanje i promjene elemente procesa i sustava u prostoru,

5. višekriterijski vrjednovati funkcije i funkcionalnosti objekata, djelatnosti i događaja i njihov utjecaj na okoliš

6. poduprijeti suradnički oblik učenja kroz projektnu nastavu kroz timski rad,

7. projektirati, provesti i kontrolirati kvalitetu uspostave informacijskog sustava.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Ostalo: grupni rad – projekti

Samostalni zadaci

Seminari i radionice

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, projekt, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi projekt u području ekoinženjerstva i/ili zaštite prirode, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 1,5
Projekt 1
Usmeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 3,5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Bolstad. P., 2019: GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems, XanEdu, Minnesota.

2. Lang, S., Blaschke, T., 2010: Analiza krajolika pomoću GIS-a, ITD Gaudeamus, Požega. – web

3. Longley, P.A., Goodchild, M. F., Maguire, D.J., Rhind, D. W., 2015: Geographic Information Science and Systems, Wiley.

4. Tomlinson R., 2013: Thinking about GIS, ESRI Press, Redlands.

1.8. Dopunska literatura
1. Brandt, S., 2014: Data Analysis, Springer, Cham.

2. Guo, H., Goodchild, M. F., Annoni, A., 2020: Manual of Digital Earth, Springer, Singapore

3. Šiljeg, A., Barada, M., Marić, I., 2018: Digitalno modeliranje reljefa, Alfa d.d., Zagreb.

4. Zhu, X., 2016: GIS for Environmental Applications: A practical approach, Routedge, London, New York.

5. Brewer, C. A., 2015: Designing Better Maps: A Guide for GIS Users, ESRI Press, Redlands.

6. Longley, P.A., Goodchild, M. F., Maguire, D.J., Rhind, D. W., 2015: Geographic Information Science and Systems, Wiley.

7. Tomlinson R., 2013: Thinking about GIS, ESRI Press, Redlands.

Skip to content