Menu Close

Razvojni projekti i EU fondovi

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Razvojni projekti i EU fondovi
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (25+10+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Nastavni kolegij osposobljavanja za pripremu i provedbu EU projekata za svrhu ima upoznati studente s načinom pripreme i provedbe projekata, te ih osposobiti za samostalan rad i rad u timu za pripremu i provedbu projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1.      opravdati povijest nastanka Europske unije i načela funkcioniranja,

2.      valorizirati osnovna načela kohezijske politike i načina njenog financiranja,

3.      preispitati strateški okvir za korištenje ESI fondova u Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine,

4.      procijeniti pravila upravljanja projektnim ciklusom i projektne metodologije kod pripreme projekat,a

5.      preporučiti plan provedbe projekta prema metodologiji upravljanja projektnim ciklusom i pristupu logičke matrice,

6.      preporučiti projektni prijedlog u skladu s uvjetima određenog natječaja ili javnog poziva,

7.      vrjednovati projekt i osigurati njegovu održivost,

8.      poduprijeti projektne aktivnosti i resurse te koordinirati rad tima u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava,

9.      obraniti izvješća o napretku provedbe projekta i potrošnji financijskih sredstava.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Vježbe
1.5. Obveze studenata
•   redovito prisustvovanje nastavi sukladno Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Slavonskom Brodu

•   seminarski rad

•    polaganje ispita

1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 2
Seminarski rad 1
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.Bošnjak, N. (2018.): EU Fondovi i projektni ciklus za apsolutne početnike, Geologika Reglus, Zagreb

2.Tufekčić, M.; Tufekčić, Ž. (2013.): EU politike i fondovi : 2014 – 2020. Zagreb : Plavi partner

1.8. Dopunska literatura
1.Belić, M. (2011.): Potpore i javni natječaji iz EU fondova, Nova Knjiga Rast, Zagreb

2.Forčić, G., Novota, S. (2007.): Uokvirite svoju ideju, SMART, Rijeka

3.Gulin, D., Tušek, B. Žager, L. (2004.): Poslovno planiranje, kontrola i analiza, Hrvatska zajednica računovodstva i financijskih djelatnika, Zagreb

4.Kuvačić, N. (2003.): Biznis-plan ili poduzetnički projekt, Beretin d.o.o. Split

5.Ministarstvo gospodarstva RH (2004.): Poslovni plan poduzetnika, Masmedia, Zagreb

6.Orsag, S., Dedi, L. (2011.): Budžetiranj kapitala– procjena investicijskih projekata, Masmedia, Zagreb

7.Belić, M. (2011.): Potpore i javni natječaji iz EU fondova. Zagreb: Nova knjiga Rast

8.Bendeković, J. i sur. (2007.): Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP, Zagreb

9.Devčić, A., Šostar, M. (2015.): Regionalni razvoj i fondovi Europske unije, Veleučilište u Požegi.

10.Mitas, Hodak, L. (2004.): Uvod u Europsku uniju, Mate: Zagrebačka škola ekonomije i managementa

11.Strateški dokumenti Republike Hrvatske 2021.-2027.

Skip to content