Menu Close

Regenerativna poljoprivreda

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Regenerativna poljoprivreda
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+15+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s važnošću očuvanja okoliša obzirom na bioraznolikost koja je neophodna za opstanak čovječanstva. Obzirom na devastaciju plodnih tala u budućnosti neće biti moguće postići zadovoljavajuće prinose koji su neophodni za prehranu sve većeg broja stanovništva. Stoga je neophodno osvijestiti važnost proizvodnje hrane prema okolišno prihvatljivim principima odnosno o problemima koje donosi konvencionalni uzgoj, benefitima koje donosi ekološki uzgoj poljoprivrednih kultura, ekološkom obradom tla, ekološkom prihranom poljoprivrednih kultura i ekološkom zaštitom istih.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

  1. valorizirati važnost uspostavljanja poljoprivredne proizvodnje prema okolišno prihvatljivim principima,
  2. utvrditi stečena znanja iz različitih znanstvenih disciplina u pogledu poboljšanja plodnosti tla,
  3. kritički prosuditi razliku u uzgoju i kvaliteti između ekološki i konvencionalno proizvedene hrane,
  4. valoritirati primjere primjene ekološki prihvatljivih sistema zaštite biljnih vrsta i okoliša,
  5. utvrditi primjenjivost dobivenih informacija na određenom području,

utvrditi pravnu legislativu vezano uz nadzor ekološke poljoprivrede.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Samostalni zadaci
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1. Lešić, R. I SUR. (2004.): Povrćarstvo, Zrinski, Čakovec

2. Znaor D. (1996.) Ekološka poljoprivreda, Globus, Zagreb.

1.8. Dopunska literatura
1. Lešić, R. I SUR. (2004.): Povrćarstvo, Zrinski, Čakovec

2. Znaor D. (1996.) Ekološka poljoprivreda, Globus, Zagreb.

3. Hermany, H., (2008.): The essence of organic gardening, Gaia College Inc, Canada.

4. Del Fabro, A., (1999.): Mala biblija biološkog vrta, Leo Commerce, Rijeka

5. Kreuter, M. (2008.): Bio vrt, Marjan tisak, Zagreb.

6. Simoni, E., (2002.): Biovrt prirodne tehnike, Leo Commerce, Rijeka

7. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content