Menu Close

Socijalni i pravni elementi zaštite okoliša

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Socijalni i pravni elementi zaštite okoliša
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (35+0+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj predmeta je upoznati studente sa značajem pravnog sustava i ulogom pojedinca u zaštiti i očuvanju okoliša.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1. utvrditi temeljne pojmove iz područja prava okoliša,

2. preispitati osnovna načela prava okoliša,

3. rangirati kategorije zaštićenih područja i razine njihovog upravljanja,

4. argumentirati funkcije građanskopravne zaštite okoliša,

5. preispitati kaznena djela protiv okoliša.

1.4. Vrste izvođenja nastave Seminari i radionice

Predavanja

 
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 3
Kontinuirana provjera znanja 3
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.Lončarić-Horvat, O., Cvitanović, L., I. Gliha, I., Josipović, T. D. Medvedović, D., Omejec J. i. Seršić, M., (2003.) Pravo okoliša, treće izdanje, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja i Organizator, Zagreb
1.8. Dopunska literatura
1. Barbić, J.(2017.): Okrugli stol Građanskopravna zaštita okoliša, HAZU, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb

2. Medvedović, D. (2015.): Okrugli stol Upravnopravna zaštita okoliša gdje smo bili, a gdje smo sada, HAZU, Zagreb

3. Črnjar, M. (2002.) Ekonomika i politika zaštite okoliša, Ekonomski fakultet u Rijeci i Glosa, Rijeka

4. Važeći pravni akti

5. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content