Menu Close

Alternativne metode uzgoja biljaka

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Alternativne metode uzgoja biljaka
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Izborni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+5V+10S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
 Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama ekološke poljoprivrede kroz biodinamičku poljoprivredu i permakulturu uz primjenu načela istih kao jednih od najstarijih i najrasprostranjenijih smjerova ekološke poljoprivrede.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      objasniti važnost pravilnog upravljanja prirodnim resursima sa svrhom zadovoljavanja ljudskih potreba što podrazumijeva etički prihvatljivu, ekološki čistu, socijalno pravednu i gospodarski isplativu poljoprivrednu proizvodnju,

2.      nabrojiti pripravke za podizanje plodnosti tla,

3.      navesti prihvatljive pripravke za poticanje rasta biljaka,

4.      razlikovati pripravke za zaštitu od patogena biljnog i životinjskog porijekla

5.      protumačiti korištenje mjesečevih mijena i pozicija sazviježđa za sjetvu i sadnju,

6.      opisati načine pripreme i primjene pripravaka.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  Predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad, ostalo.  
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje seminarskog rada, parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, seminarski rad, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja,seminarski rad i vježbe 2 1-6 Aktivno sudjelovanje na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0 10
Periodična provjera znanja 2 1-6 Priprema za periodičnu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 90
Završni ispit ** 2 1-6 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 100
Ukupno: 4 50 100
 ** Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi tijekom trajanja nastave (parcijalni ispiti, vježbe i seminarski rad).

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 Praćenje postignuća studenata tijekom održavanja nastave se obavlja putem dvije parcijalne provjere znanja i napisanog i prezentiranog seminarskog rada iz gradiva vezanog uz predmet, odrađene praktične vježbe kao i nastavnu aktivnost.

Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu tijekom nastave može pristupiti polaganju završnog ispita u pismenom i usmenom obliku.

1.8.     Popis literature
1.      Kreuter M.-L., 2008. Bio-vrt. Marjan tisak, Zagreb

2.      Del Fabro A., 1999. Mala biblija biološkog vrta, Leo –commerce, Rijeka

3.      Simoni E. 2002., Biovrt prirodne tehnike, Leo –commerce, Rijeka

4.      Znaor D., 1996. Ekološka poljoprivreda. Globus, Zagreb

5.      Stout R., Clemence R., 1995., Vrt bez motike, Prirodno društvo Ljekovita bilja, Zagreb

6.      Holzer S., 2008.,Poljodjelac buntovnik, Wu Wei Buđenje, Pula

7.      Hess, A. (2013.): Homegrowe humus: cover crops in a no-till garden, Anna Hess

8.      Cook, W. (2013.): Organic composting made easy, Will Cook

  1. Moyer, J. (2011.): Organic no-till farming, Jeff Moyer and Rodale Institute
Skip to content