Menu Close

Ekološka poljoprivreda i ruralni agroturizam

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ekološka poljoprivreda i ruralni agroturizam
Studijski program Diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Izborni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata  4
Broj sati (P+V+S) 35P + 0V+10S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Upoznati studente s osnovnim načelima ekološke poljoprivredne proizvodnje i agroturizma.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1. definirati ekološku poljoprivredu

2.navesti  ekološki prihvatljive mjere zaštite bilja

3. opisati obilježja i važnost razvoja ekološke poljoprivredne proizvodnje u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu

4.objasniti prednost uzgoja usjeva bez korištenja agrokemikalija

5.navesti gnojiva i ekološki prihvatljivu gnojidbu tla

6.razumjeti koncept agroturizma na obiteljskim gospodarstvima koje se bave ekološkom poljoprivredom

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

 
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku te izrada seminarskog rada.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
seminarski rad 1 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 10
Periodična provjera znanja 3 1-6 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 90
Završni ispit ** 4 1-6 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 55 100
Ukupno: 4       50 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Praćenje postignuća studenata tijekom semestra i ispunjavanje navedenih ishoda učenja obavljati će se putem dviju parcijalnih provjera znanja, napisanog i prezentiranog seminarskog rada iz gradiva vezanog uz predmet.

Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu kroz parcijalne provjere znanja tijekom nastave, može pristupiti završnom pismenom ispitu. U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Opis aktivnosti Broj bodova
Prisutnost na nastavi i praktični  rad    
1. parcijalni ispit 7 pitanja po max 5 bodova 35
2. parcijalni ispit 7 pitanja po max 5 bodova 35
ukupno   70

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
61 – 70 Izvrstan (5) A
52 – 60 Vrlo dobar (4) B
42 – 51 Dobar (3) C
36 – 41 Dovoljan (2) D
0 – 35 Nedovoljan (1) E
1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Kisić, I: Uvod u ekološku poljoprivredu.Grafički zavod Hrvatske d.d., Zagreb, 2014.

2. Nokkoul, R.: Research in Organic Farming. InTech, 2016.

3. Znaor, D.: Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb, 1996

4. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. NN 19/2016

5. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski d.d.. Čakovec

6. Hajdaš Dončić, S.; Štefanec, P.: Agroturizam, Matis, Pregrada, 2006.

7. Magdoff, F. (2007): Ecological agriculture: Principles, practices, and constraints. Renewable Agriculture and Food Systems: 22(2); 109–117

8. Masson, P. : A Biodynamic Manual. Principal Instructions for Farmers and Gardeners. Floris Books, 2014.

Skip to content