Menu Close

Ekološki prihvatljiva zaštita bilja

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ekološki prihvatljiva zaštita bilja
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60P+10V+5S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su omogućiti studentima stjecanje znanja o najznačajnijim štetnim organizmima u poljoprivrednim kulturama i mogućnostima njihovog suzbijanja u ekološkoj proizvodnji kao i upoznati studente s mjerama zaštite bilja u ekološkoj proizvodnji s naglaskom na biološke mjere.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.  definirati značaj zaštite bilja u ekološkoj poljoprivredi, njezin utjecaj na proizvedenu hranu i okoliš,

2.  nabrojati najznačajnije štetne organizme i prepoznati simptome koje uzrokuju na poljoprivrednim kulturama,

3.  usporediti suzbijanje štetnih organizama u konvencionalnoj, integriranoj i ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji,

4.  razlikovati mjere zaštite bilja u ekološkoj proizvodnji,

5.  ukazati na različite načine biološkog suzbijanja,

6.  opisati pojedine skupine biopesticida i mogućnosti njihove primjene u različitim poljoprivrednim kulturama,

7.  odabrati mjere ekološki prihvatljive zaštite bilja pojedinih kultura.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

seminari

 
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su obvezni izraditi seminar u MS Power Point-u prema dodijeljenoj temi, samostalnom traženju i proučavanju literature i prezentirati ga u zadanom terminu.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima, vježbama i seminarima Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Seminarski rad 0,5 1-7 Izrada seminara Ocjena obrade i prezentacije zadane teme u izrađenom seminaru 5 10
Periodična provjera znanja 3 1-7 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
45 90
Završni ispit ** 3 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 45 90
Ukupno: 6       50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Praćenje postignuća studenata tijekom semestra i ostvarivanje ishoda učenja obavljat će se putem dvaju parcijalnih ispita, seminarskog rada i aktivnosti na nastavi.

 

Polaganje parcijalnih ispita

Ispit se sastoji od dva parcijalna ispita: prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz uvodnog dijela i štetnih organizama, drugi parcijalni ispit pitanja iz mjera zaštite i sredstava za zaštitu bilja u ekološkoj poljoprivredi. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se do 60  minuta.

Svaki parcijalni ispit sadrži 4 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
19 – 20 Izvrstan (5) A
16 – 18 Vrlo dobar (4) B
13 – 15 Dobar (3) C
10 – 12 Dovoljan (2) D,E
  0 – 9 Nedovoljan (1) F, FX

Konačna ocjena kolegija je aritmetička sredina ocjena parcijalnih ispita i ocjene seminara koja čini 10% konačne ocjene.

Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili parcijalne ispite tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog dijela. Pisani dio završnog  ispita piše se 60 minuta.

Pisani dio završnog ispita sadrži 6 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
27 – 30 Izvrstan (5) A
23 – 26 Vrlo dobar (4) B
19 – 22 Dobar (3) C
15 – 18 Dovoljan (2) D,E
  0 – 14 Nedovoljan (1) F, FX

Konačna ocjena kolegija je zbroj ocjene završnog ispita koja čini 90% konačne ocjene i ocjene seminara koja čini 10% konačne ocjene.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1.    Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001.): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski d.d. Čakovec,

2.   Ciglar, I. (1998.): Integrirana zaštita voćaka i vinograda, Zrinski d. d. Čakovec,

3.   Cvjetković, B. (2010.): Mikoze, pseudomikoze voćaka i vinove loze, Zrinski d.d. Čakovec,

4.   Maceljski, M. (2002.): Poljoprivredna entomologija, Zrinski d.d. Čakovec,

5.   Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Barić, B. (2006.): Štetočinje vinove loze, Zrinski d.d. Čakovec,

6.   Maceljski, M. i sur.(2002.): Štetočinje povrća, Zrinski d.d. Čakovec,

7.   Znaor, D. (1995.): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb,

8.   Glasilo biljne zaštite – časopis Hrvatskog društva biljne zaštite,

9.   Radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima.

Skip to content