Menu Close

Ekološko ratarstvo

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ekološko ratarstvo
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 50P+25V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
 Osnovni cilj kolegija je upoznati studente sa obilježjima ekološke proizvodnje ratarskih kultura.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      Objasniti prednosti ekološke ratarske proizvodnje u odnosu na konvencionalnu ratarsku proizvodnju

2.      Definirati značaj proizvodnje ratarskih kultura

3.      Opisati najznačajnije žitarice, industrijske i krmne biljke u ekološkom uzgoju

4.      Obrazložiti agrotehničke zahvate u ekološkom ratarstvu

5.      Usporediti ekološki uzgoj ratarskih kultura s konvencionalnim uzgojem

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2 1-5 Sudjelovanje na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 3,5 1-5 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 100
Seminarski rad 0,5 1-5 0 0
Završni ispit ** 3,5 1-5 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6 50 100
 ** Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 Praćenje postignuća studenata tijekom semestra obavljat će se putem dvaju parcijalnih ispita (kolokvija) i seminarskog rada koji mora biti odobren od strane nositelja kolegija.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

Način izračunavanja ocjene na pojedinom parcijalnom ispitu:

 

Broj bodova Ocjena
0-14 Nedovoljan (1)
15-18 Dovoljan (2)
19-22 Dobar (3)
23-26 Vrlo dobar (4)
27-30 Izvrstan (5)

 

Konačna ocjena ispita je aritmetička sredina pozitivnih ocjena parcijalnih ispita.

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita, student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

U tom slučaju dotad ostvarena ocjena na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se briše i priznaje se samo nova ocjena.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Pospišil, A. (2010.): Ratarstvo I. dio, Zrinski d.d., Čakovec

2. Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo II. dio, Zrinski d.d., Čakovec

3. Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb

4. Stanaćev, S. (1979.): Šećerna repa, Nolit, Beograd

5. Butorac, I. (2009.): Predivo bilje, Kugler, Zagreb

6. Butorac, I., Bolf, M. (2000.): Proizvodnja krumpira, Hrvatski zadružni savez, Zagreb

Skip to content