Menu Close

Ekološko stočarstvo

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ekološko stočarstvo
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 50P+10V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
 Ciljevi predmeta su omogućiti studentima stjecanje znanja o ekološkom stočarstvu i osposobiti  ih da razumiju osnovnu razliku između konvencionalne i ekološke stočarske proizvodnje. Studenti će dobiti neophodna teorijska i praktična znanja kako bi mogli samostalno upravljati ekološkom stočarskom proizvodnjom.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      usporediti i razlikovati konvencionalnu i ekološku stočarsku proizvodnju

2.      prepoznati, nabrojati i opisati najvažnije pasmine goveda, konja, svinja, ovaca, koza i peradi te preporučiti pojedine pasmine (genotipove) domaćih životinja za ekološku stočarsku proizvodnju,

3.      definirati dobrobit životinja i ukazati na njezinu važnost u ekološkom stočarstvu,

4.      prepoznati simptome najvažnijih bolesti i procijeniti potrebu za liječenjem

1.4.    Vrste izvođenja nastave  Predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad, ostalo.  
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2 1-4 Aktivno sudjelovanje na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0 10
Periodična provjera znanja 3 1-4 Priprema za periodičnu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 90
Završni ispit ** 3 1-4 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 100
Ukupno: 5 50 100
 ** Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 Praćenje postignuća studenata tijekom semestra i ostvarivanje ishoda učenja obavljat će se putem dvaju pismenih kolokvija, provjere gradiva iz vježbi, izrade zadatka i ocjene aktivnosti na nastavi.

*Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu ili zadovoljavajući rezultat tijekom nastave (kontinuirana provjera znanja), mora pristupiti završnom ispitu.

Ocjenjivanje svih segmenata je:

Ocjena dovoljan (2) = 60-70%

Ocjena dobar (3) = 71-80%

Ocjena vrlo dobar (4) = 81-90%

Ocjena izvrstan (5) =91-100%

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1.      Uremović, Z., Uremović, M., Filipović, D., Konjačić, M. (2008.): Ekološko stočarstvo, Sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2.      Caput P., A. Ivanković, B. Mioč (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu, Udžbenik,

3.      Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011.): Ekološka zootehnika, Sveučilišni udžbenik, Osijek

4.      Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb

5.      Radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima

Skip to content