Menu Close

Ekološko voćarstvo i vinogradarstvo

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ekološko voćarstvo i vinogradarstvo
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60P+10V+5S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Omogućiti studentima stjecanje znanja o pomotehničkim i ampelotehničkim zahvatima u ekološkoj proizvodnji voća i vinove loze.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      definirati ciljeve ekološkog voćarstva i vinogradarstva

2.      definirati značaj zaštite bilja u ekološkom voćarstvu i vinogradarstvu

3.      nabrojati najznačajnije ekološke uvjete potrebne za ekološku voćarstvu i vinogradarsku proizvodnju

4.      nabrojati podloge i sorte prikladne za eko voćarstvo

5.      opisati sorte vinove loze prikladne za uzgoj na ekološki prihvatljiv način

6.      opisati mjere pri sadnji, gnojidbu i navodnjavanju eko voćnjaka i vinograda

7.      razlikovati načine rezidbe u eko voćarstvu

8.      objasniti sustav kontrole proizvodnje i certifikacije grožđa i vina iz ekološkog uzgoja,

  1. predložiti pojedine skupine biopesticida i mogućnosti njihove primjene u eko voćarstvu i vinogradarstvu
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

seminari i radionice

 
1.5.    Obveze studenata
Redovito prisustvovanje nastavi sukladno Pravilniku o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, polaganje ispita.
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,0 1-9 Aktivno sudjelovanje na predavanjima, vježbama i seminarima Evidencija prisutnosti studenata 0 5
Periodična provjera znanja 4,0 1-9 Priprema za pisanu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 95
Završni ispit ** 4,0 1-9 Priprema za provjeru znanja Pisana i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6       50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Praćenje postignuća studenata tijekom semestra i ostvarivanje ishoda učenja obavljat će se putem dvaju parcijalnih ispita, i aktivnosti na nastavi.

*Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu ili zadovoljavajući rezultat tijekom nastave (kontinuirana provjera znanja), mora pristupiti završnom ispitu koji se provodi u pismenom i usmenom obliku.

1.8.     Popis literature
1.      Ciglar, I. (1998.): Integrirana zaštita voćaka i vinograda, Zrinski d. d. Čakovec

2.      Znaor, D. (1995.): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb

3.      Karoglan Kontić, Jasminka, Karoglan Todorović, Sonja (1996). Ekološko vinogradarstvo. Zagreb: Hrvatski centar „Znanje za okoliš“.

4.      Znaor, D. (1996). Ekološka poljoprivreda. Zagreb: Globus.Cvjetković, B. (2010.): Mikoze, pseudomikoze voćaka i vinove loze, Zrinski d.d. Čakovec

5.      Mirošević, N., Karoglan Kontić, Jasminka. (2008). Vinogradarstvo. Zagreb: Globus

6.      Ciglar, I. (1993): Zdravi voćnjaci i vinogradi, Zagreb

7.      Phillips, M. (2012.): The Holistic Orchard: Tree Fruits and Berries the Biological Way,  Chelsea Green Publishing, GB

8.      Karlsson, B., Karlsson, p. (2014.): Biodynamic, Organic and Natural Winemaking: Sustainable Viticulture and Viniculture, Floris Books, USA

Skip to content