Menu Close

Gljivarstvo

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Gljivarstvo
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Izborni
Studijska godina  Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 50P+10V+15S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente sa osobinama carstva Fungi,  sistematikom,  načinom razmnožavanja gljiva, mogućnostima intenzivne proizvodnje, problemima u intenzivnoj proizvodnji, s vrstama zaštićenih prostora i problematikom uzgoja u istim.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. Prezentirati dio botaničke razdiobe gljiva na latinskim i hrvatskim nazivima
2. Opisati ciklus života gljiva
3. Objasniti načine razmnožavanja pojedinih skupina
4. Prezentirati način intenzivne proizvodnje Agaricus bisporus, Shii-take , Pleurotus ostreatus
5. Opisati  vrste zaštićenih prostora te mogućnosti i probleme uzgoja u istim
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

 samostalni zadaci
1.5.    Obveze studenata
Prisustvovanje na 70% predavanja, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2 1-5 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 5%
Periodična provjera znanja 2 1-5 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50% 95%
Završni ispit ** 2 1-5 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50% 95%
Ukupno: 5       50% 100%

 

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit  se može položiti preko tri kolokvija. Svi kolokviji moraju biti pozitivno ocjenjeni za ostvarivanje prava upisa ocjene temeljem kolokvija. Ocjena bazirana na kolokvijima izračunava se

na način da se uzme zbroj ocjena kolokvija te podijeli sa dva (2) (kako bi dobili finalnu ocjenu)

(npr.2+3=5/2=2,5-ocjena(dobar). Nakon parcijalnog ispita prema potrebi se provodi i usmena provjera znanja. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se minimalno 10 i maksimalno 60 minuta.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju

 

Ukupan broj bodova Ocjena
90% -100% Izvrstan (5) A
80% -89% Vrlo dobar (4) B
70% -79% Dobar (3) C
50% -69% Dovoljan (2) D
0%– 30% Nedovoljan (1) E

 

Nakon stjecanja dovoljnog broja bodova za pozitivnu ocjenu student u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polaže ispit usmeno u trajanju najviše 30 minuta. Usmeni ispit se ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Zlatko Lisjak, Uzgoj gljiva, Slavonska Požega, 1984.

2. Bruno Novak, Uzgoj jestivih i ljekovitih gljiva, Zagreb, 2010.

3. Nikola Šimović,  Gajenje šampinjona, Nolit, Beograd, 1983.

1.9.    Komentari
Skip to content