Menu Close

Gnojidba u ekološkoj poljoprivredi

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Gnojidba u ekološkoj poljoprivredi
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 50P+25V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
 Cilj je upoznati studente sa načelima gnojidbe u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Objasniti studentima način primjene ekološki prihvatljivih gnojiva nakon provođenja osnovnih kemijskih analiza tla, gnojiva i biljnog materiajala.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      objasniti cikluse kruženja elemenata ishrane u ekološkoj proizvodnji

2.      isplanirati plodored na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu

3.      nabrojati kondicionere tla, objasniti njihove karakteristike i načine korištenja

4.      nabrojati organska gnojiva, objasniti njihove karakteristike i načine korištenja

5.      prezentirati pripremu i primjenu komposta

6.      utvrditi potrebu za kalcizacijom te količinu i vrstu materijala za kalcizaciju

7.      opisati  mjere popravke tla korištenjem minerala.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  Predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad, ostalo, predavanja.  
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-7 Sudjelovanje na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0 5
Periodična provjera znanja 3,5 1-7 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50 95
Završni ispit ** 3,5 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 95
Ukupno: 6 50 100
 ** Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:

Ukoliko student polaže ispit tijekom semestra u kojem pohađa i predavanja:

Ispit se sastoji od tri parcijalna ispita koji se zasebno ocjenjuju. Ocjena svakog pisanog parcijalnog ispita se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena

33 – 35           Izvrstan (5) A

28 – 32          Vrlo dobar (4) B

23 – 27             Dobar (3) C

18 – 22           Dovoljan (2) D

0 – 17          Nedovoljan (1) E

Konačna ocjena kolegija (koja se upisuje u indeks) je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita koje nužno moraju biti pozitivne.

Uvjet za pristupanje trećem parcijalnom ispitu su položena prethodna dva parcijalna ispita. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

B. Ukoliko student polaže ispit na redovitim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima (završni ispit):

Ocjena pismenog dijela ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na način prikazan u tablici pod A.

Studenti koji ostvare pozitivnu (prolaznu) ocjenu na pismenom dijelu ispita pristupaju usmenom dijelu ispita koji se također ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

Završni ispit piše se do 60 minuta.

Usmeni ispit može trajati do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1.Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb.

2. Lončarić, Z., Parađiković, N., Popović, B., Lončarić, R., Kanisek, J. (2015.): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

3. Lončarić, Z., Rastija, D., Karalić, K., Popović, B., Ivezić, V., Lončarić, R. (2015.): Kalcizacija tala u pograničnome području. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

4. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998.): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

5. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011.): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

6. Lončarić, Z.: Program vježbi iz kolegija Agrokemija, Praktikum za studente općeg smjera (radna inačica).

7. Marschner, P. (2012.): Mineral nutrition of higher plants, Academic press an imprint of Elsevier.

8. Benton Jones, J. Jr. (2012.): Plant nutrition and soil fertility manual, CRC Press Taylor Francis Group

 

Skip to content