Menu Close

Ljekovito, aromatično i medonosno bilje

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ljekovito, aromatično i medonosno bilje
Studijski program Diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Izborni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata  4
Broj sati (P+V+S) 30P + 5V + 10S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Upoznati studente s najznačajnijim ljekovitim, aromatičnim i medonosnim biljem, njihovim aktivnim tvarima, uvjetima i mogućnostima  uzgoja  navedenih vrsta kao  i osnovama agrotehnike za njihovu ekološku proizvodnju.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Položen ispit iz Botanike.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.prepoznati najvažnije ljekovite, aromatične i medonosne biljke

2.navesti aktivne tvari odabranih vrsta

3.poznavati pravila skupljanja, sušenja i dorade navedenih vrsta kao i dobivanja eteričnih ulja

4. opisati osnove agrotehnike za uzgoj  navedenih vrsta

5. prepoznati potencijal i isplativost uzgoja navedenih vrsta posebno  u ekološkoj proizvodnji

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

 
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku te izrada praktičnog rada.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe, praktični rad 1 1-5 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 10
Periodična provjera znanja 3 1-5 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 90
Završni ispit ** 4 1-5 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 55 100
Ukupno: 4       50 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Praćenje postignuća studenata tijekom semestra i ispunjavanje navedenih ishoda učenja obavljati će se putem dviju parcijalnih provjera znanja, napisanog i prezentiranog seminarskog rada iz gradiva vezanog uz predmet kao i nastavnu aktivnost.

Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu kroz parcijalne provjere znanja tijekom nastave, može pristupiti završnom pismenom ispitu. student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Opis aktivnosti Broj bodova
Prisutnost na nastavi i praktični  rad    
1. parcijalni ispit 7 pitanja po max 5 bodova 35
2. parcijalni ispit 7 pitanja po max 5 bodova 35
ukupno   70

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
63 – 70 Izvrstan (5) A
55 – 62 Vrlo dobar (4) B
45 – 54 Dobar (3) C
36 – 44 Dovoljan (2) D
0 – 35 Nedovoljan (1) E
1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1.Šilješ,I. Grgesina,L..,  Grozdanić,Đ.: Poznavanje uzgoj i prerada ljekovitog bilja, Školska knjiga Zagreb, 1992.

2.Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J., 2009. Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača

3. Šimić, F.: Naše medonosno bilje. Znanje. Zagreb, 1980.

4.Handbok of Herbs, Medical and Aromatic Plants Cultivation. EIRI Bord. 2010.

5. Mihovilović, I.: Proizvodnja i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja. Prodigital, d.o.o

Skip to content