Menu Close

Nematologija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Nematologija
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Izborni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 35P+5V+5S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Omogućiti studentima stjecanje znanja o korisnim i štetnim nematodama, te njihov utjecaj na zdravlje tla.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. definirati značaj nematoda u tlu

2. nabrojati najvažnije biljnoparazitske, entomopatogene i predatorske nematode

3. odabrati odgovarajuće mjere suzbijanja biljnoparazitskih nematode

4. razjasniti pojedine skupine nematoda i njihovog načina života

5. definirati simptome na biljkama uzrokovane fitonematodama

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

seminari i radionice

 
1.5.    Obveze studenata
Redovito prisustvovanje nastavi sukladno Pravilniku o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, polaganje ispita.
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja, vježbe i seminari 0,5 1-5 Pisanje seminarskog rada Prezentiranje seminarskog rada 0 5
Periodična provjera znanja 3,5 1-5 Priprema za pisanu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 95
Završni ispit ** 3,5 1-5 Priprema za provjeru znanja Pisana i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 4       50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Polaganje ispita tijekom nastave

Ispit se sastoji od tri parcijalna ispita: prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz prve i druge nastavne cjeline, drugi parcijalni ispit pitanja iz treće, a treći parcijalni ispit pitanja iz četvrte i pete nastavne cjeline. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se do 60 minuta.

 

Svaki parcijalni ispit sadrži 4 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
19 – 20 Izvrstan (5) A
16 – 18 Vrlo dobar (4) B
13 – 15 Dobar (3) C
10 – 12 Dovoljan (2) D,E
  0 – 9 Nedovoljan (1) F, FX

Konačna ocjena kolegija je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita i ocjene iz seminara koja čini 10% konačne ocjene.

 

Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili parcijalne ispite tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Kada polože pisani dio završnog ispita, mogu pristupiti njegovom usmenom dijelu. Ukoliko i na njemu ostvare pozitivnu ocjenu, aritmetičkoj sredini ovih dviju ocjena, pribraja se ocjena iz seminara koja čini 10%  konačne ocjene te su u cijelosti položili završni ispit. Studenti koji su položili pisani dio, a nisu pristupili usmenom dijelu završnog ispita biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan (1). Pisani dio završnog ispita piše se do 60 minuta, a usmeni dio može trajati do 30 minuta po studentu.

 

Pisani dio završnog ispita sadrži 4 pitanja koja se vrednuju s najviše 10 bodova. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
36 – 40 Izvrstan (5) A
31 – 35 Vrlo dobar (4) B
26 – 30 Dobar (3) C
20 – 25 Dovoljan (2) D,E
  0 – 19 Nedovoljan (1) F, FX

 

 

1.8.     Popis literature
1.      Krnjajić, Đ., Krnjajić, S. (1987): Fitonematologija, Beograd.

2.      Oštrec, Lj. (1998): Zoologija. Štetne i korisne životinje u poljoprivredi.

3.      Glasilo biljne zaštite – časopis Hrvatskog društva biljne zaštite.

4.      Prezentacije s predavanja.

Skip to content