Menu Close

Obnovljivi izvori energije

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Obnovljivi izvori energije
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V) 30P+15V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Upoznati studente s vrstama, potencijalom, načinom i mogućnošću iskorištavanja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.         Definirati vrste, potencijal te trenutno iskorištavanje OIE

2.         Opisati izvedbe i konstrukcije postrojenja i uređaja za iskorištavanje pojedinih vrsta OIE

3.         Objasniti princip rada postrojenja i uređaja za iskorištavanje pojedinih vrsta OIE

4.         Usporediti prednosti i nedostatke korištenja pojedinih OIE

5.         Objasniti problematiku skladištenja energije pri primjeni obnovljivih izvora energije

6.         Opisati utjecaj OIE na okoliš i gospodarstvo

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

seminari i radionice

 
1.5.    Obveze studenata
Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 1,5 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Kontinuirana provjera znanja 1,5 1-6 Priprema za pisanu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
25 50
Pismeni ispit 1,5 1-6 Priprema za provjeru znanja Pisana provjera znanja 25 50
Usmeni ispit 1,0 1-6 Priprema za provjeru znanja Usmena provjera znanja 25 50
Ukupno: 4     50 100
 

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od:

–        Pisanog dijela ispita

–        Usmenog dijela ispita    

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

 

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50,00 – 62,99 %           – dovoljan (2)

63,00 – 75,99 %           – dobar (3)

76,00 – 88,99 %           – vrlo dobar (4)

89,00 – 100 %              – izvrstan (5)

 

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 

1.8.     Popis preporučene literature
  1. Majdandžić, Lj.: Solarni sustavi, Graphis, 2010.
  2. Wiebren De Jong, J. Ruud Van Ommen: Biomass As A Sustainable Energy Source For The Future, John Wiley & Sons, Inc, 2015.
  3. Ram Sarup Singh, Ashok Pandey, Edgard Gnansounou: Biofuels – Production and Future Perspectives, CRC Press, 2017.
  4. Konrad Mertens: Photovoltaics: Fundamentals, Technology And Practice, John Wil ey & Sons Ltd, 2014.
  5. Anju Dahiya: Bioenergy – Biomass to Biofuels, Elsevier, 2015.
  6. Peter Heller: The Performance of Concentrated Solar Power (CSP) Systems – Analysis, Measurement and Assessment, Elsevier, 2017.
Skip to content