Menu Close

Održiva upotreba vode u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Održiva upotreba vode u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 50P+10V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa potencijalnim izvorima zagađenja tla i voda u poljoprivredi, ulozi čovjeka u prevenciji zagađenja tla i voda u poljoprivredi, načinima i metodama navodnjavanja kulturnog bilja, važnosti poznavanja kvalitete vode za navodnjavanje.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.           Objasniti problematiku neuređenog vodo zračnog režima u poljoprivrednim tlima

2.           Objasniti problematiku nedostatka vode u tlu i posljedice suše

3.           Identificirati potencijalne izvore onečišćenja tla i vode

4.           Prepoznati negativne i nestručne radnje koje su dovele do onečišćenja tla i voda

5.           Izabrati odgovarajući načine navodnjavanja

6.           Odrediti elemente navodnjavanja i upoznavanje sa strojevima za navodnjavanje

7.           Povezati moguće radnje u poljoprivredi sa posljedicama oštećenja tla i voda

8.           Predložiti mjere sanacije oštećenih tala i voda

9.           Predložiti alternativne načine očuvanja tla u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

terenska nastava

 
1.5.    Obveze studenata
Redovito prisustvovanje nastvi sukladno Pravilniku o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, polaganje ispita.
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,0 1-9 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 5
Periodična provjera znanja 3,0 1-9 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 95
Završni ispit * 3,0 1-9 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 95
Ukupno: 5     50 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Praćenje postignuća studenata tiiekom održavanja nastave se obavlja putem dvije parcijalne provjere znanja.

* Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocijenu tijekom nastave može pristupiti polaganju završnog ispita u  pismenom i usmenom obliku.

1.8.     Popis preporučene literature
1.      Šimunić, I. (2013): Uređenje voda, Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb

2.      Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet

3.      Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

4.      Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek

5.      Drechsel, P. (2010.): Wastewater Irrigation and Health, IWMI

6.      Majumdar,  D. K. (2001.): Irrigation water management: Principles and practice, PHI Learning Pvt. Ltd.

7.      Kos, Z.(1987): Hidrotehničke melioracije tla-navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb

8.      Mađar, S.(1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, NIRO Zadrugar, Sarajevo

9.      Tomić, F.(1988): Navodnjavanje, Agronomski fakultet Zagreb

1.9.    Komentari
Skip to content