Menu Close

Poslovne financije u poljoprivredi

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Poslovne financije u poljoprivredi
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Izborni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 30P+0V+15S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je stjecanje znanja iz područja financijskog menadžmenta i poslovnih financija te specifičnosti upravljanja financijama u poduzeću.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1. definirati aktivnosti financijskog menadžmenta u okviru poljoprivrednog gospodarstva

2. oblikovati aktivnosti  financijskog menadžmenta u okviru poljoprivrednog gospodarstva

3. moći vrednovati ključne financijske pokazatelje u okviru poljoprivrednog gospodarstva

4. analizirati temeljna financijska izvješća u okviru poljoprivrednog gospodarstva

5. argumentirati mišljenje o prednostima i nedostacima različitih oblika financiranja poslovnih sustava u okviru ekološke biljne proizvodnje i ruralnog razvoja

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari

 
1.5.    Obveze studenata
Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada i pravovremena predaja seminarskog rada. Ostale obveze studenata uključuju aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina), pristupanje parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave. Nakon uspješno položenog pismenog ispita studenti pristupaju usmenom dijelu ispitu. Sve ostale obaveze propisane studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2 1-5 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 6
Periodična provjera znanja 1 1-5 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 94
Završni ispit ** 1 1-5 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 94
Ukupno: 4       50 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Način polaganja ispita :

Ø  Kolokvij 1+ Kolokvij 2= Konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit+Usmeni ispit= Konačna ocjena

Vrednovanje usvojenog znanja provodi se pismeno i usmeno. Na pismeni dio ispita studenti trebaju sa sobom ponijeti samo indeks i olovku koja ostavlja trajan i neizbrisiv trag. Prihvatljive su sve boje osim crvene.

Pismeni dio ispita iz kolegija sadrži 6 pitanja. Pitanja obuhvaćaju gradivo obrađeno u navedenim poglavljima i strukturirana su na sljedeći način:

1.         dva pitanja esejskog oblika u kojima treba opisno odgovoriti na postavljeno pitanje, odnosno potpitanja,

2.         dva pitanja nabrajanja,

3.         dva pitanje u obliku zadatka – izračuna (za pozitivnu ocjenu jedan od zadataka mora biti točno riješen).

Pismeni dio ispita traje 30 minuta. Za pozitivnu ocjenu pristupnici trebaju točno odgovoriti prema standardima Bolonjskog procesa. Na usmeni dio ispita mogu pristupiti svi studenti kako oni koji su dobili pozitivnu ocjenu iz pismene provjere znanja, tako i oni koji nisu zadovoljili na pismenoj provjeri znanja. Usmeni dio ispita traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi  Ocjena

6          izvrstan

5          vrlo dobar

4          dobar

3          dovoljan

1.8.     Popis literature
OBVEZNA

1.      Vidučić,Lj.: Financijski menadžment, 7 izdanje, RRIF plus, Zagreb, 2011.

2.      J.C.Van Horne; J.M. Wachowicz Jr: Osnove financijskog menadžmenta, 9. izdanje, Mate, Zagreb, 2002.

3.      Novak B.: Odlučivanje u financijskom upravljanju, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.

DOPUNSKA

1.      Koontz, H., Weihrich, H: Management, Mate, Zagreb, 1993.

2.      Vukičević, M.: Financije poduzeća, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

Skip to content