Menu Close

Razvojni projekti i EU fondovi u poljoprivredi

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Razvojni projekti i EU fondovi u poljoprivredi
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Izborni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 35P+0V+10S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Izborni nastavni kolegij osposobljavanja za pripremu i provedbu EU projekata za svrhu ima upoznati studente s načinom pripreme i provedbe EU projekata , te ih osposobiti za samostalan rad i rad u timu za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije i ostalih donatora.

Upravljanje projektnim ciklusom kao propisana metodologija za pripremu i provedbu projekata financiranih od strane Europske komisije( ali i nekih drugih donatora: Svjetske banke, Europske investicijske banke i slično) ima svoju terminologiju i svoja pravila. Studenti koji budu pohađali ovaj kolegij će naučiti opseg i sadržaj osnovnih pojmova: projekt, program, dionik, analiza dionika, analiza problema, analiza ciljeva, analiza strategija, poto matrica logičkog okvira, budget ili proračun, concept note ili projektni sažetak, full application form ili obrazac pune projektne prijave. Nadalje studenti će naučiti kako se radi analiza dionika, kako se radi stablo problema i stablo ciljeva, te kako se obavlja analiza strategija. Osim toga naučit će kako se popunjavaju obrasci za prijavu na natječaj. U dijelu predavanja bit će im sve to izloženo i prezentirano na zamišljenom primjeru, a u dijelu seminara radionica će izrađivati analizu dionika, stablo problema, stablo ciljeva, te analizu strategija na vlastitom primjeru. Potom će izraditi logičku matricu na svom primjeru , te postaviti podloge za popunjavanje dokumenata/ obrazaca projektne prijave. Rad je zamišljen na paralelnom načelu: predavanja sa naglaskom na teoretski pristup i zadani/zamišljeni primjer, a seminari ili vježbe su zamišljene na praktičnom načinu rada na vlastitom primjeru svakog studenta. One ideje koje studenti razvijaju na satima seminara, imaju mogućnosti koristiti za svoj pisani seminarski rad

1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.  prepoznati povijest nastanka Europske unije i povezati njena načela funkcioniranja

2.  analizirati osnovna načela regionalne politike i sustava financiranja Europske unije

3.  klasificirati i prepoznati sadržaj osnovnih pojmova , te osnovnih pravila Upravljanja projektnim ciklusom

4.  izraditi analizu dionika, stablo problema, stablo ciljeva, analizu strategija

5.  izraditi logičku matricu

6.  formulirati obrasce za prijavu projektnog prijedloga na natječaj

 

 

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

 
1.5.    Obveze studenata
Studenti su dužni pohađati nastavu, najmanje 70% predavanja i najmanje 70% seminara kako bi dobili potpis. Za izlazak na ispit je potrebno pripremiti i obraniti vlastiti seminarski rad koji će se temeljiti na vlastitom odabranom primjeru projektnog prijedloga.
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 1,5 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi Evidencija prisutnosti studenata

Izrada i obrana seminarskog rada

 

0

 

9

 

 0

 

20

Periodična provjera znanja 2,5 1-6 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
21

21

40

40

Završni ispit ** 2,5 1-6 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 42 80
Ukupno: 4       51 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Studenti imaju mogućnost polaganja ispita na dva načina

1.      Periodična provjera znanja ( kolokvij ) ukupno 2 kolokvija

2.      Pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit traje 45 minuta, a usmeni do 30 minuta

Periodična provjera znanja ( kolokvij )

Tijekom semestra svaki je student dužan prisustvovati periodičnoj provjeri znanja. Ukoliko student položi oba pisana dijela periodične provjere znanja te uspješno usmeno i pismeno predstavi i obrani seminarski rad, stječe uvjet za formiranje završne ocjene i nije dužan pristupiti ponovnoj provjeri znanja na ispitnom roku ( redovnom ili izvanrednom ) . Periodična pisana provjera znanja traje pojedinačno do 45 minuta gdje student odgovara pisano na postavljena pitanja.

Seminarski rad student je dužan napisati sukladno uputama dobivenim od strane nastavnika te ga izložiti i obraniti pred ostalim studentima, koristeći suvremena pomagala u prezentaciji rada ( računalo, projektor, prezenter, ppt prezentaciju )

Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

 

 

Opis aktivnosti Broj bodova
1.Parcijalni ispit 40  
2.Parcijalni ispit 40  
Seminarski rad 10  
Prisustvo na predavanjima 10  
Ukupno  max 100  

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
90 – 100 Izvrstan (5) A
75 – 89 Vrlo dobar (4) B
60 – 74 Dobar (3) C
51 – 59 Dovoljan (2) D
0 –   50 Nedovoljan (1) E

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita (broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Nakon stjecanja dovoljnog broja bodova za pozitivnu ocjenu student u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polaže ispit usmeno u trajanju najviše 30 minuta. Usmeni ispit se ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Priručnik o financijskoj suradnji i programima koje u Hrvatskoj podupire Europska unija, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju Europske unije, Zagreb 2009

2. Hodak- Mintas, Lj., Uvod u Europsku uniju , Mate , Zagreb, 2004

3. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, svezak 1, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i kordinaciju Europske unije, Zagreb 2008.

4. Forčić, G, Novota, S Uokvirite svoju ideju, SMART, Rijeka, 2007

Skip to content