Menu Close

Stručna praksa

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Stručna praksa
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 15
Broj sati (P+V+S) 0P+300V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
·        Cilj ovog kolegija je kroz ekološku proizvodnju obuhvatiti sva agrotehnička znanja i potrebne mjere na obradivim površinama u cilju održavanja plodnosti i zdravlja tla, te kroz praktično znanje osposobiti studenta za samostalan rad.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
 

1.      Objasniti i primjenjivati strojeve za obradu tla u ekološkoj proizvodnji

2.      Definirati ekološke principe u mehaniziranom uzgoju bilja

3.      Izabrati optimalno tehničko – tehnološko rješenje za poljoprivrednu proizvodnju temeljenu na ekološkim principima

4.      Odabrati najsuvremeniju agrotehniku u ekološkoj proizvodnji

5.      Upotrijebiti najvažnije mjere zaštite i agrotehnike potrebne za uspješnu ekološku proizvodnju

6.      Prilagoditi način rada po ekološkim standardima

7.      Osmisliti i izraditi manji uzgojni projekat

8.      Opisati potrebne mjere u izradi troškova proizvodnje

9.      Istražiti potrebna praktična i teoretska novosti u ekološkoj proizvodnji

10.   Pratiti zakonsku regulative vezanu uz ekološku biljnu i animalnu proizvodnju

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

 
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, dnevnik prakse, po potrebi parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 14 1-10 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 90
Završni ispit ** 1 1-10 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 10
Ukupno: 15       50 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Studenti su obavezni prisustvovati na nastavi te ostvariti prisustvo od 70 % od ukupnog broja sati stručne prakse. Obavezni su voditi dnevnik stručne prakse ukoliko su bili odaslani na odrađivanje stručne prakse. Dnevnik su u tom slučaju obavezni predočiti na ispitu.

Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti Broj bodova
Prisutnost na nastavi 100% – 90 bodova

min 0% – 0 bodova

90
Prisutnost na  ispitu 10 bodova 10
ukupno  100 100

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
 Više od 70 % Položio/ la A
Manje od 70 % Nije položio/la E

 

Student ima pravo pristupiti polaganju završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

Nakon stjecanja dovoljnog broja bodova za pozitivnu ocjenu student u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polaže ispit usmeno u trajanju najviše 30 minuta. Usmeni ispit se ocjenjuje opisnim ocjenama NIJE POLOŽIO/LA i  POLOŽIO/LA .

Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom NIJE POLOŽIO/LA iz ispita.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Vukadinović, V., Bertić, B. (1988): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

2. Glasilo biljne zaštite

3. Kos Zoo (1982): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnjavanje, Školska knjiga

4. Časopis “Sjemenarstvo” Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb.

5. Priručnik iz zaštite bilja, Zavod za zaštitu bilja, Zagreb, 1997

6. Kolak, I. (1994): Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura. Udžbenik. Nakladni zavod Globus, Zagreb

7. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16)

8. Benčević K. (1993) Biokont , Osnove biološkog poljodjelstva. Zagreb 3. Kos Zoo (1982): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnjavanje, Školska knjiga

4. Časopis “Sjemenarstvo” Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb.

5. Priručnik iz zaštite bilja, Zavod za zaštitu bilja, Zagreb, 1997

6. Kolak, I. (1994): Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura. Udžbenik. Nakladni zavod Globus, Zagreb

7. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16)

8. Benčević K. (1993) Biokont , Osnove biološkog poljodjelstva. Zagreb

Skip to content