Menu Close

Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Izborni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 35P+5V+5S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
 Cilj predmeta je upoznati studente s povijesnim razvojem ruralnih vrtova u različitim kulturološkim okruženjima kao i važnošću očuvanja tradicijskih seoskih vrtova s naglaskom na autohtone ukrasne cvjetne i drvenaste vrste.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      Definirati ruralni vrt i prepoznati njegovu važnost

2.      Nabrojati i opisati ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova

3.      Opisati funkcije i izgled ruralne okućnice i odabrati najprikladnije biljne vrste za ruralnu okućnicu

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

seminari

 
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 1,5 1-3 Sudjelovanje na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 2 1-3 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 100
Seminarski rad 0,5 1-3     0 0
Završni ispit ** 2 1-3 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 100
Ukupno: 4 50 100
 ** Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 Praćenje postignuća studenata tijekom semestra obavljat će se putem dvaju parcijalnih ispita (kolokvija) i seminarskog rada koji mora biti odobren od strane nositelja kolegija.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

Način izračunavanja ocjene na pojedinom parcijalnom ispitu:

 

Broj bodova Ocjena
0-14 Nedovoljan (1)
15-18 Dovoljan (2)
19-22 Dobar (3)
23-26 Vrlo dobar (4)
27-30 Izvrstan (5)

 

Konačna ocjena ispita je aritmetička sredina pozitivnih ocjena parcijalnih ispita.

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita, student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

U tom slučaju dotad ostvarena ocjena na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se briše i priznaje se samo nova ocjena.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Hessayon, D. G. (2008.): Cvijeće u vrtu, Mozaik knjiga, Zagreb

2. Hessayon, D. G. (2001.): Cvatuće grmlje, Mozaik knjiga, Zagreb

3. Šilić, Č. (1990.): Ukrasno drveće i grmlje, Svjetlost, Sarajevo

4. Cvijeće i ukrasno bilje: velika ilustrirana enciklopedija

5. Stručni i znanstveni članci

Skip to content