Menu Close

Upravljanje troškovima u agrobiznisu

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Upravljanje troškovima u agrobiznisu
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 45P+15V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je razumjeti upravljanje troškovima u poduzeću , metode obračunavanja troškova te modela upravljanja u njima
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.  vrednovati ključne financijske pokazatelje

2.  objasniti specifičnosti ekološkog tretmana troškova

3.   analizirati temeljna financijska izvješća

4.  prepoznati važnost upravljanja troškovima

5.   prepoznati sve vrste troškova u ekološkom agrobiznisu

6.   razlikovati načine i uporabu resursa u ekološkoj proizvodnji

7.   izraditi vlastiti poslovni plan troškova na poljoprivrednom gospodarstvu

8.  Oblikovati modele i metode upravljanja troškovima

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 1,5 1-8 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 3,5 1-8 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 100
Završni ispit ** 3,5 1-8 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 100
Ukupno: 5 50 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz financijskih pokazatelja  a drugi parcijalni ispit pitanja iz poslovnog plana za upravljanje troškovima  u agrobiznisu. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

Kolegij se boduje s najviše 50 bodova.

Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti Broj bodova
1. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
2. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
ukupno 50

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
44 – 50 Izvrstan (5) A
37 – 43 Vrlo dobar (4) B
32 – 36 Dobar (3) C
26 – 31 Dovoljan (2) D
0 –   25 Nedovoljan (1) E

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita (broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Nakon stjecanja dovoljnog broja bodova za pozitivnu ocjenu student u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polaže ispit usmeno u trajanju najviše 30 minuta. Usmeni ispit se ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Chadwick, Leslie: Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb, 2000

2. Karić Marijan, Upravljanje troškovima, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008

3. Karić Marijan, Upravljačko računovodstvo , Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2008

Skip to content