Menu Close

Zaštita okoliša i ruralnog prostora

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Zaštita okoliša i ruralnog prostora
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 45P+0V+15S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
 Cilj ovog kolegija je upoznati studente s izvorima zagađenja tla, vode i zraka (posebno u poljoprivredi), ulozi čovjeka u prevenciji zagađenja okoliša i zaštiti ruralnog prostora.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      objasniti utjecaj agrokemikalija na okoliš

2.      identificirati najvažnije izvore onečišćenja tla, vode i zraka

3.      komentirati primjenu mineralnih i organskih gnojiva u odnosu na zagađenje okoliša

4.      predložiti mjere sanacije onečišćenog tla, vode i zraka

5.      povezati radnje u poljoprivredi s posljedicama onečišćenja ruralnog prostora

6.      kritički prosuditi ulogu čovjeka u zagađenju i očuvanju okoliša

7.      opisati antropogeni utjecaj na zaštitu ruralnog prostora

8.      prepoznati zakonske odredbe u području zaštite okoliša

1.4.    Vrste izvođenja nastave  Predavanja, seminari, multimedija i mreža, ostalo.  
1.5.    Obveze studenata
Redovito prisustvovanje nastavi sukladno Pravilniku o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, polaganje ispita.
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja 0,5 1-8 Aktivno sudjelovanje na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0 10
Kontinuirana provjera znanja 3,5 1-8 Priprema za periodičnu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
40 80
Seminarski rad 1,0 1-8 Pisanje seminarskog rada Izlaganje seminarskog rada 10 10
Završni ispit ** 5,0 1-8 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 100
Ukupno: 5 50 100
 ** Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi tijekom trajanja nastave (parcijalni ispiti, vježbe i seminarski rad).

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 Praćenje postignuća studenata tijekom semestra i ostvarivanje ishoda učenja obavljat će se putem dvaju parcijalnih ispita (kolokvija), seminarskog rada i aktivnosti na nastavi.

*Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu ili zadovoljavajući rezultat tijekom nastave, može pristupiti završnom ispitu u pismenom obliku.

1.8.     Popis literature
1.      grupa autora, Osnove agroturizma, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2011.

2.      A. Butorac, Opća agronomija, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

3.      I. Kisić, Sanacija onečišćenog tla, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012.

  1. J. Šoštarić, M. Marković, Zaštita tla i voda, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek, 2011.

 

Skip to content