Menu Close

Stručna praksa

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Stručna praksa
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 8
Broj sati (P+V+S) 150 (0+150+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj stručne prakse je osposobiti studenta da primjenjuje stečena akademska znanja te mu omogućiti sudjelovanje u obavljanju poslova u praksi i učenje iz iskustva drugih, kao i usavršiti znanja i vještine koje trebaju imati kao budući inženjeri ekoinženjerstva i zaštite prirode. Osim toga potrebno je upoznati studente sa sustavima upravljanja okolišem, postupcima i instrumentima koji utječu na održivo gospodarenje te očuvanje prirodnih resursa, pravnim regulativama i zakonima vezanim za zaštitu okoliša, osnovama poljoprivredne proizvodnje i gospodarenja šumama, pravilnim gospodarenjem otpadom, vodama, zrakom i tlom.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1.      povezati nastavne sadržaje sa praktičnim znanjima, vještinama i kompetencijama realnog sektora,

2.      vrjednovati i istražiti prikupljene relevantne informacije,

3.      utvrditi obrasce i trendove u poslovnom okruženju,

4.      procijeniti nove tehnologije u održivom gospodarenju okolišem i prirodom,

5.      usporediti mjere održive ili ekološki prihvatljive eksploatacije tla i voda,

6.      utvrditi utjecaj industrije i prometa na zrak i gospodarenje šumama,

7.      valorizirati izvore onečišćenja podzemnih i površinskih voda,

8.      procijeniti važnost provedbe regulativa u ekološkoj poljoprivredi,

9.      utvrditi osnovne zakone o zbrinjavanju otpadnih voda i zbrinjavanja otpada,

10.preispitati zakonske mjere u provedbi sustava zaštite okoliša.

1.4. Vrste izvođenja nastave Terenska nastava Vježbe

Samostalni zadaci

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje stručne prakse. Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 4
Praktični rad 4
UKUPNO: 8
1.7. Obvezna literatura
/

 

Skip to content