Menu Close

Sustavi upravljanja i procjene rizika okoliša

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Sustavi upravljanja i procjene rizika okoliša
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (30+0+15)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Sustavi upravljanja i procjene rizika okoliša čine ključne instrumente regulacije razvoja u skladu s prirodom i okolišem. Cilj kolegija jest uvesti studente u zahtjeve zakonodavca te omogućiti sudjelovanje u radnim timovima koji vrše procjenu.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. valorizirati sudionike u procesu procjene utjecaja na okoliš,

2. procjeniti utjecaj na okoliš (PUO) u sustavu planiranja i odlučivanja u gospodarstvu, sociološki aspekt u PUO,

3. predvidjeti  načine ublažavanja utjecaja na okoliš,

4. utvrditi utjecaje svih procesa na određenoj lokaciji koji daju uvid u različite utjecaje na okoliš, te isplanirati načine kontrole utjecaja kroz sustave upravljanja okolišem,

5. izraditi studiju utjecaja na okoliš (SUO).

1.4. Vrste izvođenja nastave Seminari i radionice

Predavanja

 

Samostalni zadaci

1.5. Obveze studenata
Prisustvo na predavanjima od minimalno 70% što daje studentima pravo pristupanja ispitu. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi projekt s dokumentacijom i seminarski rad do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,5
Kontinuirana provjera znanja 3
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1. Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine, NN 80/13,

2. Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13

3. Plan intervencija u zaštiti okoliša, NN, 82/99, 86/99, 12/01.

4. Nacionalna strategija zaštite okoliša, NN,46/02.; Nacionalni plan djelovanja za okoliš , NN, 46/02.

5. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, NN, 61/14.; Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, NN, 35/08

6. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, NN, 64/08

7. Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu, NN, 70/08.

8. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti…u pitanjima zaštite okol., NN,64/08.; Pravilnik o znaku zaštite okoliša, NN 70/08, 81/11

9. Uredba o kakvoći mora za kupanje, NN 73/08.; Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, NN 92/08.

10. Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu, NN 139/08.; Pravilnik o…otklanjanju šteta u okolišu i sanacijskim programima, NN, 145/08

1.8. Dopunska literatura
1. Wood, C. (1995): Environmental Impact Assessment: A Comparative Review. Longman, Harlow

2. Dasman, R. F. (1973): Ecological Principles for Economic Development. John Wiley&Sons, London

3. Glasson, J. (1996): Introduction to Environmental Impact Assessment, UCL Press, London

4. Legović,  T.,  van  der  Well  K.,  van  Breusegem  W.  And    Barić  A.  Guidelines  for  strategic  environmental  impact

assessment. Ministry for environmental protection physical planning and construction. Zagreb, 2007. 88 pp.

5. https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-rada/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/procjena-utjecaja-na-okolis-puo-spuo/procjena-utjecaja-zahvata-na-okolis-puo-4014/4014

Skip to content