Menu Close

Tehnike mjerenja u zaštiti okoliša

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Tehnike mjerenja u zaštiti okoliša
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+10+5)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s tehnikama mjerenja onečišćenja okoliša uz interpretaciju dobivenih analitičkih vrijednosti u skladu s važnijim zakonima iz ovog područja.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. odabrati prihvatljive tehnike mjerenja onečišćenja okoliša,

2. izabrati načine uzimanja uzoraka na terenu,

3. pripremiti uzorke za mjerenje u laboratoriju,

4. utvrditi razliku između referentnih i utvrđenih analitičkih vrijednosti,

5. kritički prosuditi osnovne zakone i pravilnike iz područja zaštite okoliša.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Seminari i radionice

Laboratorij

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,5
Kontinuirana provjera znanja 3
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1. Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

2. Lončarić, Z., Rastija, D., Popović, B., Karalić, K., Ivezić, V., Zebec, V. (2014.): Uzorkovanje tla i biljke za agrokemijske i pedološke analize. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek.

3. Šoštarić, J., Marković, M. (2011): Zaštita tla i voda, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek.

4. Pejaković, D. (2017.): Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području republike Hrvatske za 2017. godinu, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=81453

1.8. Dopunska literatura
1. Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb.

2. Lončarić, Z., Parađiković, N., Popović, B., Lončarić, R., Kanisek, J. (2015.): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

3. Lončarić, Z., Rastija, D., Karalić, K., Popović, B., Ivezić, V., Lončarić, R. (2015.): Kalcizacija tala u pograničnome području. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

4. Lončarić, Z., Rastija, D., Baličević, R., Karalić, K., Popović, B., Ivezić, V. (2014.): Plodnost i opterećenost tala u pograničnome području. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.

5. Benton Jones, J. Jr. (2012.): Plant nutrition and soil fertility manual, CRC Press Taylor Francis Group

6. Marschner, P. (2012.): Mineral nutrition of higher plants, Academic press an imprint of Elsevier.

7. Drechsel, P. (2010.): Wastewater Irrigation and Health, IWMI

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Zakon o zaštiti od buke (NN 14/21)

9. Čoga, L., Slunjski, S. (2018.): Dijagnostika tla u ishrani bilja. Priručnik za uzorkovanje i analitiku tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.

Skip to content