Menu Close

Upravljanje i nadzor prirodnim resursima

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Upravljanje i nadzor prirodnih resursa
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (40+20+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s načinom održivog upravljanja prirodnim resursima i provođenjem nadzora u ekosustavima. Pružanje osnova iz područja ustavnog i upravnog prava, kao i dubinski uvid u pravne osnove zaštite prirode i okoliša omogućit će razumijevanje pravne materije u kontekstu ekoinženjerstva i sposobnost interdisciplinarne komunikacije s nadležnim tijelima. Na taj način razvijat će se prenošenje razumijevanja da ekoinženjerstvo ne znači izolirano razmatranje pojedinačnih tehničkih rješenja, već prepoznavanje složenih problema u kontekstu ljudi, prirode i okoliša, tehnologija, analiza i rješenja u svrhu zaštite.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. procijeniti metode održivog upravljanja prirodnim resursima (Sunčeva energija, fosilna goriva, voda, zrak, zemlja te biljni i životinjski svijet – u širem smislu),

2. preispitati strukturu državnog sustava i procesa donošenja zakona općenito s dodatnim naglaskom temeljenim na upravljanje i nadzor prirodnim resursima,

3. ocijeniti provođenje zakonskih odredbi vezanih za održivo upravljanje i nadzor prirodnim resursima,

4. argumentirati pravna pitanja i interdisciplinarni kontekst pojedinih disciplina (tehnologija, ekonomija, pravo) u inženjerskom okruženju,

5. odabrati metode i koncepte za analizu, procjenu i dizajn sustava upravljanja prirodnim resursima, uključujući i gospodarenje otpadom,

6. samoprocijeniti stečene vještine za rješavanje jednostavnih problema u upravljanju resursima i gospodarenju otpadom,

7. vrjednovati strukturu odgovornosti čuvanja šuma i šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj,

8. opravdati važnost nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Terenska nastava

Samostalni zadaci

Vježbe

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi Seminarski rad do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1,5
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/185)

2. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

3. Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20).

4. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19).

5. Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22.07.1992.).

6. Direktiva 2009/147/EZ o zaštiti divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010.).

1.8. Dopunska literatura
1. Naputak o obrascu, sadržaju i način uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša (NN 79/95).

2. Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01).

3. Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02).

4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

5. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21).

6. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).

7. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05).

8. Pravilnik o načinu rada i postupanja čuvara prirode (NN 35/21).

9. Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20 i 38/20).

10. Pravilnik o čuvanju šuma (NN 28/2015).

Skip to content