Menu Close

Zaštićene vrste i područja u RH

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Zaštićene vrste i područja u RH
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+5+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s definicijom i važnosti očuvanja zaštićenih područja i vrsta u RH obzirom na ubrzanu devastaciju prirodnih resursa kao posljedice industrijskog i tehnološkog razvoja čovječanstva.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1.      samoprocijeniti važnost očuvanja zaštićenih područja i vrsta u RH,

2.      rangirati kategorije zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode,

3.      utvrditi zaštićena područja i vrste odnosno lokalitete u RH,

4.      predvidjeti aktivnosti kojima je cilj očuvanje zaštićenih vrsta i područja RH,

5.      preporučiti provedbu određenih aktivnosti vezanih uz očuvanje zaštićenih područja,

6.      kritički prosuditi primjenjivost dobivenih informacija na području očuvanja zaštićenih područja i vrsta u RH.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Vježbe

Samostalni zadaci

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.Bralić, I. (2005): Hrvatski nacionalni parkovi, Školska knjiga Zagreb, Zagreb

2.Šafarek, G. (2015): Priroda Hrvatske, flora i fauna prirodnih staništa, Mozaik knjiga  Zagreb, Zagreb

1.8. Dopunska literatura
1. https://priroda-vz.hr/zasticene-vrste-biljke-zivotinje-gljive/

2.  https://croatia.hr/hr-HR/dozivljaji/priroda/zasticene-biljke-u-hrvatskoj

3. Vidaković, P. (2003), Nacionalni parkovi i parkovi prirode, Fond za stipendiranje mladih za zaštitu prirode i turizam

4. Bralić, I. (2012): Sto prirodnih znamenitosti Hrvatske, Školska knjiga Zagreb

Skip to content